Bibliography

books and articles:

Adamczyk-Bomersbach T., Polskie ratusze średniowieczne, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 1997, nr 36, s.77-94.
Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2016.
Bogdanowski J.,Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Bóna M., Šimkovic M., Glos P., Neskorostredoveké opevnenie mesta Sabinov [w:] Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy, Brno 2008.
Brunovský F., Fiala A., Nešporová T., Simis M., Trenčiansky hrad, Trenčín 1991.
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego, t. 1, Świechowski Z., Zachwatowicz J., Warszawa 1964.
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974.
Garniec M., Garniec-Jackiewicz M.,  Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Olsztyn 2006.
Gąsiorowski E., Ratusz staromiejski w Toruniu, Toruń 2004.
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.
Graliński G., Średniowieczne mury obronne Chojny, Chojna, 2011.
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., t.I-VII, Praha 1989.
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Juźwiak S, Trupinda J, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012.
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1-4, Warszawa 2013.
Krajniewski J, Będzin, początki miasta, Będzin 2008.
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Kuna M., Mury miejskie Trzcińska-Zdroju, “Rocznik Chojeński” nr 5, s.113-137, Chojna 2013.
Kuna M., Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii, “Rocznik Chojeński” nr 7, s.37-76, Chojna 2015.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Lewicka L.M., Konserwatorski problem rewaloryzacji zamku w Ciechanowie.
Ludlow N., Carmarthen castle, Cardiff 2014.
Lukas E, Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975.
Marek M, Cracovia 3d, Kraków 2011.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.
Moskal, K. Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007.
Moskal, K. Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.
Nawrocki Z, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016.
Niesiobędzki, W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.
Pianowski Z., Wawel obronny, Kraków 1991.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
Pilch J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2004.
Podolecki J.,Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999.
Przemyśl wczesnośredniowieczny, red. Sosnowska E., Warszawa 2010.
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1966.
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.
Šimkovic M., Agócs A., Fil’akovo castle, Fil’akovo, 2014.
Stanik I., Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizacia [w:] Trnava a poèiatky stredovekých miest, Trnava 2009.
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986.
Torbus T., Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.
Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Zachwatowicz J., Mury i Barbakan Starej Warszawy [w:] Ochrona Zabytków, tom 6, nr 2-3,  Warszawa 1953.
Zagrodzki T., Czersk, zamek i miasto historyczne, Warszawa 1996.
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.

web pages:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
britishlistedbuildings.co.uk
castlesfortsbattles.co.uk
coflein.gov.uk
forum.zamki.pl
pomeranica.pl
wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net