Csővár – zamek

Historia

   Pierwszy zamek Csővár, usytuowany po północno – wschodniej stronie Budy, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, zbudowany został prawdopodobnie po najeździe mongolskim, w czasach panowania króla Beli IV lub kilkanaście lat później na przełomie trzeciej i czwartej ćwierci XIII wieku. Jego fundatorami byli członkowie rodziny Csői-Nézsai, którzy użytkowali go do początku XIV wieku, kiedy to zniszczony został przez oddziały Máté Csáka, możnowładcy władającego suwerennie północnymi rejonami królestwa. W związku z tymi wydarzeniami budowla została po raz pierwszy odnotowana w źródłach pisanych jako „castrum nostrum Cheewar”.
   Zniszczony zamek pozostawał opuszczoną ruiną przez około sto lat. Na kartach historii pojawił się ponownie dopiero w 1423 roku, gdy Zygmunt Luksemburczyk bezskutecznie próbował go podarować Jánosowi Garai. Następnie w 1444 roku spustoszony został wraz z okolicznymi terenami przez pohusyckie oddziały Jana Jiskry. Po ich odejściu Csővár powrócił w ręce pierwotnych właścicieli z rodu Csői, którzy posiadali zamek do 1470 roku. Wówczas to Miklós Csői skazany został na utratę majątku z powodu bratobójczego mordu i buntu, a zamek choć został mu odebrany, to pozostał w rękach krewnych z rodziny Nézsai: László i Jánosa Nézsai. Bracia ci brali udział w spisku Jánosa Vitéza przeciwko królowi Maciejowi Korwinowi, natomiast w 1474 roku oboje zmarli bezpotomnie, więc Csővár przeszło w ręce królewskie.
   Maciej Korwin podarował Csővár na krótki czas György Parlagi, a następnie w 1486 roku wraz z wieloma innymi majątkami przekazał swemu nieślubnemu synowi Janowi, aby zwiększyć jego szanse na zdobycie tronu. Już dziesięć lat później zamek był jednak własnością Balázsa Raskaia, węgierskiego dworzanina pełniącego wysokie urzędy, od 1498 roku skarbnika królewskiego. Po śmierci Macieja pozostał on wierny jego synowi, zamek zaś nabył dopiero po jego upadku, a po przejęciu zainwestował w wielką przebudowę mającą polepszyć standardy mieszkalne zgodnie z duchem schyłku średniowiecza.
   Od około 1523 roku Csővár  należał do Ferenca Bebeka, zięcia zmarłego Balázsa Raskaia. W jego czasach, w 1541 roku, pod naporem Turków upadła Buda, co przyczyniło się do wzrostu militarnego znaczenia zamku. Podjęto wówczas prace budowlane mające przystosować Csővár  do obrony przy użyciu broni palnej (basteja północno – zachodnia), zwłaszcza, iż po zajęciu miast Nógrád i Vác zamek stał się warownią przygraniczną. Prawdopodobnie urządzano z niego wyprawy zbrojne na Turków, co doprowadziło do ich odwetowej wyprawy w 1551 roku. Csővár został zajęty przez turecki garnizon na kilkanaście lat. Gdy najeźdźcy postanowili się z niego wycofać podpalili zabudowania, pozostawiając zamek w ruinie.

Architektura

   Zamek wzniesiono na wysokim, skalistym wzgórzu o wysokości 349 metrów, od południa i zachodu opływanym u podstawy przez strumień Sinkár. Choć samo wzgórze miało w planie z grubsza owalny kształt to jego najwyższej położona część od południa ograniczona była prostym odcinkiem stromego stoku. Urwisko to wraz z resztą ukształtowania terenu nadało zamkowi formę wydłużonej na linii wschód – zachód podkowy, z prostą kurtyną muru po stronie południowej i poprowadzonym łukiem murem obronnym na północy.
   Podejście do zamku najłagodniejsze było od zachodu i północnego zachodu, co wpłynęło na rozplanowanie zabudowy. Bramę wjazdową, prawdopodobnie wtórnie poprzedzoną wysuniętą przed mury obronne czworoboczną wieżą bramną, usytuowano w narożniku zachodnim, natomiast główne zabudowania mieszkalno – reprezentacyjne zlokalizowano w najbezpieczniejszej wschodniej części zamku. Przestrzeń pomiędzy kurtynami wypełnił tam jedontraktowy budynek z trzema pomieszczeniami w przyziemiu o zaokrąglonym narożniku północno – wschodnim. Kolejne, zapewne pomocnicze i gospodarcze zabudowania przystawiane były do muru obronnego od południa i północy, pozostawiając stosunkowo wąski i długi dziedziniec pośrodku. Wyróżniała się czworoboczna budowla w północnej części, przystawiona do muru w całości po stronie zewnętrznej. Jej nieco grubsze mury wskazywałyby, iż mogła mieć formę wieżową.
   Rdzeń zamku chroniony był zewnętrznym obwodem muru, powielającym z grubsza plan głównego muru wewnętrznego. Tak więc jego południowa kurtyna była prosta, a dwa narożniku północne zaoblone. Brama także znajdowała się w narożniku zachodnim, skierowanym ku najłagodniejszym stokom wzniesienia. By wzmocnić jej obronę i kontrolować drogę dojazdową do zamku, w pierwszej połowie XVI wieku wzniesiono okazałą, półkolistą basteję o średnicy około 20 metrów, usytuowaną w narożniku północno – zachodnim. Kolejne dzieło obronne w postaci niewielkiej półkolistej baszty czy też bastei, utworzono w południowo – wschodniej części obwarowań.

Stan obecny

   Zamek jest dziś słabo zachowaną, położoną z dala od uczęszczanych dróg ruiną. Widoczny jest jedynie wysoki narożnik wieży zachodniej (bramnej) oraz fragment zewnętrznej ściany wschodnich zabudowań mieszkalnych z dwoma dużymi otworami po zniszczonych oknach. Pozostałe fragmenty kurtyn murów oraz zabudowań są dużo niższe, przysłonięte zwałami ziemi i osuniętego gruzu. Czytelne są wciąż obwałowania zewnętrzne wraz z pozostałościami XVI-wiecznej bastei. Szlak na zamek wiedzie z położonej na południowy – wschód od niego wsi Csővár, skąd spacerem przebyć trzeba około 60 minutowy odcinek wąskiej ścieżki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Csaba L., Feld I., Jakus L., Csővár, „Studia Comitatensia 7”, Szentendre 1979.

Feld I., Csővári vár, „Műemlékvédelem”, évfolyam 22, szám 1-4, 1978.