Budapest – klasztor premonstrateński

Historia

   Mnisi norbertańscy (premonstratensi) przybyli na Wyspę Małgorzaty (w średniowieczu zwaną Wyspą Królików) w czasach panowania króla Andrzeja II, przed 1234 rokiem. Osiedli przy starszym kościele św. Michała, który w tymże roku wpisany został na listę norbertańskich konwentów, i przy którym mieli pełnić obowiązki duszpasterskie.
   Początkowo niewielki klasztor cieszył się wsparciem królewskim, a w 1241 roku zabudowania na wyspie, w odróżnieniu od pozostałych siedzib królewskich Budy, uniknęły zniszczenia z rąk Mongołów. Wyspa stała się wówczas tymczasowym miejscem zamieszkania Beli IV i jego dworu. Znaczenie klasztoru norbertańskiego zmalało jednak, w związku z budową dla królewskiej córki okazałego kompleksu klasztornego dominikanek, z którymi norbertanie wkrótce zaczęli wchodzi w spory. Pomimo tego jeszcze w XIII wieku pierwotny kościół św. Michała został przebudowany na większą świątynię, a w XIV wieku powiększony o gotyckie aneksy. Klasztor funkcjonował do czasu zajęcia Budy przez Turków w 1541 roku, kiedy to porzucony popadł w ruinę.
   Podczas okupacji z drugiej połowy XVI wieku i pierwszej połowy XVII wieku, Turcy nie prowadzili na wyspie żadnych prac budowlanych, jedynie pomiędzy coraz bardziej zrujnowanymi budowlami wypasali konie. Również po odzyskaniu Budy przez chrześcijan w 1686 roku ruiny pozostawiono własnemu losowi, przeznaczając wyspę na park i miejsce odpoczynku, przez co niewielki konwent norbertański przykryty został pokładami ziemi i roślinności. Ruiny odsłoniła częściowo dopiero wielka wichura z 1914 roku, po której w okresie międzywojennym zaczęto prowadzić prace badawcze. Ich uwieńczeniem była odbudowa kościoła św. Michała, zakończona w 1932 roku.

Architektura

   Klasztor norbertański usytuowany został w północnej części wyspy, bliżej jej wschodniego, otoczonego wodami Dunaju brzegu. Jego najważniejszą budowlą był kościół św. Michała, który pierwotnie w XII wieku był bardzo małą świątynią o kwadratowej nawie i z węższym, bardzo krótkim, czworobocznym prezbiterium po stronie wschodniej.
   W XIII wieku na miejscu starszej świątyni wzniesiono z łamanego kamienia większą, jednonawową budowlę, wzmocnioną w narożnikach kwadrami. W zachodnią część korpusu wbudowana została niewysoka, czworoboczna wieża, natomiast od wschodu kościół zamknięto półkolistą apsydą. Wewnątrz podstawę wieży stanowiła empora, oparta na dwóch czworobocznych w przekroju filarach. Wejście do kościoła prowadziło od zachodu, poprzez wysunięty ryzalitowo portal. Od południa kościół sąsiadował z podłużnym pomieszczeniem, na wschodzie zamkniętym półkoliście, być może pełniącym rolę kaplicy lub będącym częścią zabudowań klauzury.
   W XIV wieku po północnej stronie wschodniej części kościoła zbudowana została kaplica, w planie przypominająca pierwotny, romański kościół, składała się bowiem z prawie kwadratowej nawy oraz węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Powiększono także podłużne pomieszczenie po południowej stronie kościoła, które zaopatrzono od zachodu w małą, prostokątną salę, otwartą na podłużną część wschodnią.

Stan obecny

   Dawne zabudowania klasztorne składają się dziś jedynie z odbudowanego w okresie międzywojennym na XIII-wiecznych fundamentach kościoła św. Michała oraz przyległej do niego od północy XIV-wiecznej kaplicy, obecnie pełniącej rolę zakrystii. Po pozostałych zabudowaniach nie ma widocznych gołym okiem śladów, za wyjątkiem reliktów murów przyziemia budowli po południowej stronie kościoła.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bercsek P., Mûalkotások a Margitszigeten, Budapest 2013.
Gerevich L., Budapest művészete az árpád-korban [w:] Budapest története I. Az őskortól az Árpád-kor végéig, red. L.Gerevich, Budapest 1975.