Llanfwrog – kościół św Mwroga i Marii

Historia

   Kościół w Llanfwrog został wzniesiony w XIII lub XIV wieku, lecz niestety nie można dokładniej określić daty jego początku. W XV stuleciu został powiększony przez dobudowanie dodatkowej nawy. Gruntowną renowację prezbiterium i nawy przeprowadzono w latach 1869-1870, a wieży na początku XX wieku.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się z orientowanej, prostokątnej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium, stanowiących jedną całość i przykrytych jednym dachem. Nie wiadomo czy kościół już od początku posiadał wieżę, być może została ona dobudowana w XIV wieku, na co wskazywałoby usytuowanie jej pod nieco krzywym kątem. Wzniesiono ją na rzucie kwadratu o bokach długości 7,3 metrów z portalem wejściowym od zachodu. W XV stuleciu wzniesiono nawę południową o tej samej długości i szerokości co nawa północna i prezbiterium. Wewnątrz obie części łączyły się trzema ostrołucznymi, profilowanymi arkadami, podtrzymywanymi przez filary profilowane czterema wałkami.

Stan obecny

   Obecnie od strony południowo – zachodniej przy portalu wejściowym znajduje się nowożytna kruchta, jednak wykorzystuje ona drewno z wcześniejszej budowli. Wszystkie okna niestety zostały przebudowane w XIX wieku, poza jednym XV-wiecznym oknem nawy południowej i południowym otworem szczelinowym wieży. Przemurowana została także nawa północna, pozostawiono jedynie oryginalne, XVI-wieczne arkady międzynawowe i filary.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, IV County of Denbigh, London 1914.

Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mwrog, Llanfwrog.