Llanfwrog – kościół św Mwroga i Marii

Historia

   Kościół w Llanfwrog został wzniesiony w XIII lub XIV wieku, lecz niestety nie można dokładniej określić daty jego początku. W XV stuleciu został powiększony przez dobudowanie dodatkowej nawy. Gruntowną renowację prezbiterium i nawy przeprowadzono w latach 1869-1870, a wieży na początku XX wieku.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się z orientowanej, prostokątnej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium, stanowiących jedną całość i przykrytych jednym dachem. Nie wiadomo czy kościół już od początku posiadał wieżę, być może została ona dobudowana w XIV wieku. W XV stuleciu wzniesiono nawę południową o tej samej długości i szerokości co nawa północna i prezbiterium. Wewnątrz obie części łączyły się trzema ostrołucznymi, profilowanymi arkadami, podtrzymywanymi przez filary profilowane czterema walkami.

Stan obecny

   Obecnie od strony południowo – zachodniej przy portalu wejściowym znajduje się nowożytna kruchta, jednak wykorzystuje ona drewno z wcześniejszej budowli. Wszystkie okna niestety zostały przebudowane w XIX wieku, poza jednym XV-wiecznym oknem nawy południowej. Przemurowana została także nawa północna, pozostawiono jedynie oryginalne, XVI-wieczne arkady międzynawowe i filary.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mwrog, Llanfwrog.