Garthbrengy – kościół św Dawida

Historia

   Pierwotny kościół w osadzie Garthbrengy mógł zostać zbudowany w XII wieku (z tego okresu zachowała się chrzcielnica). Po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1291 roku, jako posiadająca mały dochód „Ecclesia de Karpngy”. W XV wieku przeprowadzono jego rozbudowę, kiedy to między innymi dodana została nawa północna. W XVII wieku miała zostać dobudowana wieża, być może powstała na miejscu wcześniejszej. Gruntowną renowację zabytku przeprowadzono w 1834 roku, a następne prace miały miejsce w 1874 i 1901.

Architektura

   Kościół wzniesiono na wzgórzu górującym nad rozstajem dróg, pośrodku okrągłego w planie cmentarza o średnicy około 60 metrów. Pierwotnie była to prosta, wiejska budowla salowa o prostokątnym w planie korpusie bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, wzniesiona z nieregularnych wapieni o szarym, czerwonym i brązowym odcieniu. W XV wieku powiększona została ona o nawę północną, oddzieloną wewnątrz trzema profilowanymi arkadami o spłaszczonych ostrołukach opartych na wielobocznych filarach. W późniejszym okresie dobudowana została także kruchta przed południowym wejściem do nawy oraz przysadzista, czworoboczna w planie wieża po stronie zachodniej.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego mury średniowiecznego korpusu (z wymienionymi w XIX wieku oknami) oraz wczesnonowożytną wieżę, której jednak przysadzista, masywna forma a także szczelinowe i zwieńczone w ośle łuki okna nadają cechy średniowieczne. Nie przetrwała nawa północna, lecz w trakcie jej rozbiórki zachowano arkady i filary międzynawowe, włączone w nową ścianę północną. Zobaczyć można także XII-wieczną kropielnicę i późnośredniowieczną chrzcielnicę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
Strona internetowa cpat.org.uk, Church of St David , Garthbrengy.