Ľubica – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany został około 1260 roku z inicjatywy niemieckich osadników Ľubicy. Około 1330 roku bogaci mieszczanie postanowili przebudować swą świątynię zgodnie z nowymi trendami i tym samym wznieśli  gotyckie, wieloboczne prezbiterium. Już około 1360 roku kościół poddano kolejnej, bardziej znaczącej przebudowie. Korpus został wówczas przesklepiony i przekształcony w budowlę dwunawową, a do prezbiterium dobudowano zakrystię.
   W XV wieku kościół ucierpiał podczas walk z oddziałami husytów i wojsk Jana Jiskry, kiedy to uległ spaleniu. Odbudowany został prawdopodobnie po uspokojeniu sytuacji wewnętrznej w królestwie węgierskim w drugiej połowie XV wieku.
   W 1764 roku przeprowadzono nowożytną przebudowę kościoła, powtórzoną z powodu pożaru wieży w 1786 roku. Świątynia bardzo ucierpiała w czasie I wojny światowej, kiedy to na potrzeby wojska skonfiskowano nie tylko trzy dzwony, ale także miedzianą blachę z dachu, a nawet piszczałki organowe. Ponownie zadaszony po wojnie, kościół przetrwał do 1934 roku, kiedy to został zniszczony przez następny pożar. Sytuacja wymagała jeszcze jednej gruntownej renowacji całego budynku, powtórzonej w połowie lat 60-tych XX wieku i w 1986 roku.

Architektura

    Kościół w swej najstarszej formie składał się ze stosunkowo dużej pojedynczej nawy, zachodniej czworobocznej wieży i prawdopodobnie kwadratowego prezbiterium. Wejście do niego prowadziło przez południową ścianę nawy w której osadzono w pełni romański jeszcze portal o półkolistej archiwolcie i dwóch flankujących kolumienkach z kapitelami. Nad nim umieszczona została piękna rozeta o przeplatającym się wzorze wpisanym o okrąg. Drugi romański, ale mniejszy portal umieszczono w przyziemiu wieży, skąd prowadził do klatki schodowej w grubości muru.
   Gotycka przebudowa z pierwszej połowy XIV wieku przekształciła oryginalne czworoboczne prezbiterium w dwuprzęsłowy chór składający się z zachodniego przęsła na planie kwadratu i wielobocznego przęsła zamknięcia na wschodzie, które wzmocniono od zewnątrz przyporami. W prezbiterium po stronie południowej utworzono nowy wspaniały, ostrołuczny, uskokowy portal, który oprócz motywów roślinnych ozdobiła głowa Adama z jednej strony i Ewy (niezachowana) z drugiej. Na południowej ścianie utworzono także pod okapem dachu okrągły relief z krzyżem równoramiennym.
   W drugiej połowie XIV wieku po północnej stronie prezbiterium przystawiona została zakrystia o trzech kwadratowych przęsłach przykrytych sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Nawę, która pierwotnie przykryta była najpewniej stropem lub otwartą więźbą dachową, także zasklepiono, opierając sklepienia krzyżowo – żebrowe i trójpodporowe na trzech środkowych, wielobocznych filarach. Utworzyły one z korpusu budowlę dwunawową.

Stan obecny

   Budynek jest dziś największym zachowanym gotyckim kościołem dwunawowym na Spiszu (jako, że kościół w Spišskim Podhradziu poza wieżą nie zachował się). Pomimo wielokrotnych pożarów i zniszczeń przetrwała jego gotycka forma, nieco zniekształcona podwyższoną w czasach nowożytnych wieżą. Oprócz murów obwodowych i sklepień krzyżowo – żebrowych znajduje się w nim również szereg pierwotnych detali architektonicznych (portale, okulus, ościeża okien, choć bez maswerków, kapitele) oraz kilka elementów oryginalnego wyposażenia (baptysterium z 1463 roku, krzyż z warsztatu mistrza Pawła z Lewoczy).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mencl V., Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha 1937.
Strona internetowa apsida.sk, Ľubica.