Wrocław – kościół św Krzysztofa

Historia

   Pierwotnie na miejscu kościoła św. Krzysztofa znajdowała się kaplica pogrzebowa katedry św. Marii Magdaleny pod wezwaniem św. Marii Egipcjanki. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1267 roku z dokumentu fundatora, księcia Władysława wrocławskiego. Znajdowała się ona pod opieką cechu kuśnierzy, mieszkających przy dzisiejszej ulicy Oławskiej. Na początku XV wieku, przy udziale architekta i mistrza kamieniarskiego Henryka z Ząbkowic, kaplicę przebudowano na gotycki kościół. Był on co najmniej od 1416 roku, kiedy wygłaszano w nim polskie kazania, ośrodkiem skupiającym mieszkających we Wrocławiu Polaków. W połowie XV wieku kościół zmienił patrona na św. Krzysztofa, dzięki czemu uzyskał znaczne korzyści, potwierdzone przez papieża. W 1461 dobudowano do kościoła kwadratową wieżę zwieńczoną hełmem w kształcie ostrosłupa z ołowianej blachy. W 1539 roku kościół otrzymał zegar, w 1575 zmieniona została konstrukcja wieży i hełmu na renesansowy, a w 1602 dobudowano zakrystię.
   Od początku XVI wieku, kiedy zaczęły rosnąć we Wrocławiu wpływy reformacji,  kościół pełnił funkcję polskiej szkoły luterańskiej. Naciski królów pruskich w XVIII wieku zmierzały jednak do likwidacji narodowościowej roli kościoła ewangelickiego. W 1809 roku władze pruskie domagały się od konsystorza przerwania wygłaszania kazań po polsku, czesku i serbołużycku. Mimo to odbywały się one aż do roku 1888.
   Pod koniec oblężenia Wrocławia w 1945 roku, kościół uległ znacznym zniszczeniom. Odbudowywany był w latach 1947-1949 i 1957-1958, według projektów Edmunda Małachowicza.

Architektura

   Kościół pierwotnie był jednonawową, trzyprzęsłową, ceglaną budowlą na planie prostokąta o wymiarach 32×16 metrów z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Nawę nakryto sklepieniem sieciowym, natomiast jednoprzęsłowe pięcioboczne prezbiterium, sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Dwuspadowy stromy dach kryty był dachówką. Od 1461 roku przy fasadzie zachodniej znajdowała się kwadratowa w planie wieża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Krzysztofa we Wrocławiu.