Wierzbno – kościół św Józefa

Historia

   Kościół parafialny w Warnowie został wzniesiony w drugiej połowie XV wieku. Wzmiankowany był po raz pierwszy w 1493 roku. Po reformacji, w latach 30-tych XVI przejęty został przez ewangelików. W 1733 roku gruntownie przebudowano wnętrze kościoła, zmieniono formę otworów okiennych i założono strop zdobiony polichromią figuralną, ufundowany przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. W 1839 roku zbudowano sygnaturkę na dachu kościoła, a w 1854 rozebrano średniowieczną zakrystię przylegającą do północnej ściany korpusu. W 1945 roku kościół poświęcony został jako rzymskokatolicki.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla orientowana, późnogotycka, salowa na planie wydłużonego prostokąta z wieżą od zachodu, na rzucie czworoboku zbliżonego do kwadratu. Zwieńczona jest ona narożnymi sterczynami oraz zdobiona ostrołukowymi blendami. Mieści się w niej od zachodu gotycki portal ostrołukowy o trójuskokowych ościeżach. W elewacjach korpusu nawowego otwory okienne i drzwiowe niestety zostały przebudowane, pierwotnie były zapewne ostrołuczne. W elewacji północnej po stronie wschodniej znajdują się relikty późnogotyckiej zakrystii, w późniejszych czasach pełniącej funkcję grobowca. W zwieńczeniu elewacji bocznych, poniżej gzymsu zobaczyć można pozostałości późnogotyckiego dwubarwnego fryzu ornamentalnego. Szczyt wschodni rozczłonkowany jest siedmioma ostrołukowymi blendami w tynkowych opaskach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.p, Kościół fil. pw. św. Józefa Wierzbno.