Wieleń – zamek

Historia

   Castrum Velun (Velem), wówczas jeszcze jako wczesnośredniowieczny gród, wspomniane zostało po raz pierwszy w źródłach pisanych w XII wieku, w kronice anonima zwanego Galem. Miał go wówczas na przełomie 1108 i 1009 roku przy pomocy machin oblężniczych atakować książę Bolesław Krzywousty, a po zdobyciu i wymordowaniu załogi Pomorzan umocnić i obsadzić własnym garnizonem. Ten przygraniczny gród w świetle badań archeologicznych funkcjonować miał już od początków XI wieku, a więc od czasów gdy w Polsce rządy sprawował Bolesław Chrobry. Nie wiadomo jednak czy, podobnie jak inne graniczne grody nadnoteckie, wzniesiony został przez władców piastowskich, czy też przez plemiona pomorskie. Jeśli wybudowali go Piastowie w ramach akcji wzmacniania północnej granicy władztwa, to około drugiej ćwierci XI wieku w czasach Bolesława Śmiałego wpadł w ręce Pomorzan i odbity został dopiero przez Bolesława Krzywoustego, w trakcie walk z przełomu XI i XII wieku, które toczyły się również o Nakło, Santok, Czarnków i Ujście.
   W XII i XIII wieku gród wieleński stanowił w państwie piastowskim siedzibę kasztelani, będącą jednym z ważnych punktów obronnych na linii Noteci, choć nie odgrywającą tak dużej roli jak Santok czy Nakło. Znaczenie grodu znacznie wzrosło dopiero po opanowaniu przez Nową Marchię w 1296 roku terenów nad rzeką Drawą wraz z grodami w Santoku i Drezdenku. Wówczas to Wieleń stał się kluczową warownią, usytuowaną w północno – zachodnim narożniku państwa. Zapewne z tego powodu na miejscu grodu wzniesiono murowany zamek, powstały według kronikarza Janka z Czarnkowa z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W 1338 roku w Wieleniu władca ten miał wystawić dokument potwierdzający warunki układu pokojowego między nim a książętami szczecińskimi Ottonem I i Barnimem II, być może więc zamek był już wówczas zbudowany lub bliski ukończenia.
   W XV wieku w pobliżu zamku lokowane zostało miasto, pod koniec średniowiecza wraz z warownią oddawane w zastaw możnym rodom. W 1515 roku Wieleń dostał się w ręce Łukasza Górki. Po jego potomkach właścicielami podupadającej budowli byli Czarnkowscy, Kostkowie, Grudzińscy, Opalińscy i Sapiehowie. Gdy w 1697 roku zmarł Jan Kazimierz Sapieha, Wieleń przejął jego syn Piotr, który wraz z żoną Joanną Sułkowską rozpoczął w 1749 roku budowę na miejscu zamku nowożytnego pałacu. Nie ukończona nigdy według pierwotnych planów rezydencja sprzedana została w 1789 roku Zygmuntowi von Blankensee, a od 1850 roku znajdowała się w rękach Schulenburgów. Przebudowana ponownie w XIX wieku, zniszczona została w trakcie drugiej wojny światowej i odbudowana w latach 1966-1967.

Architektura

   Gród a następnie zamek usytuowano po północnej stronie silnie meandrującej i rozlanej w średniowieczu na szeroką pradolinę rzeki Noteci. Pierwotnie pradolina ta pokryta była mokradłami i bagnami utworzonymi przez główne koryto rzeki i jej liczne odnogi. Jedno z zakoli rzeki utworzyło wokół piaszczystego wyniesienia terenu wyspę, otoczoną głównym korytem rzeki od południa, a mniejszą odnogą od północy. Było to miejsce o charakterze bardzo obronnym, trudno dostępne, idealne do zlokalizowania na nim grodowych obwałowań o wymiarach około 45 x 45 metrów, które mogły kontrolować przeprawę z północnego na południowy brzeg doliny i odwrotnie. Co więcej gród i całą dolinę Noteci chroniły wielkie kompleksy leśne stanowiące zaporę i zarazem formę systemu obronnego (przesieki, jedna z nich znajdowała się na północ od Wielenia).
   Zamek kazimierzowski był założeniem regularnym na planie zbliżonym do prostokąta, wyznaczonym przez cztery kurtyny ceglanych murów osadzonych na kamiennym cokole. W narożniku południowo – wschodnim znajdowała się wieloboczna wieża główna, prawdopodobnie zbliżona do wież w Kruszwicy czy Rawie. Główny budynek mieszkalny usytuowano w przeciwnym narożniku, w ten sposób, iż dwie z jego ścian stanowiły zarazem odcinki kurtyn muru obronnego. Budynek w przyziemiu prawdopodobnie miał układ trójprzestrzenny, jednotraktowy, ze środkową sienią flankowaną przez dwa boczne pomieszczenia. Brama wjazdowa na dziedziniec usytuowana została w kurtynie flankowanej przez wieżę główną. Początkowo była zapewne przejazdem przeprutym przez mur obronny, na późniejszym etapie zaopatrzonym w czworoboczny budynek bramny, w całości wysunięty przed lico murów i wzmocniony narożnymi przyporami. Brama skierowana była w stronę przygródka (podzamcza), na którym funkcjonowało gospodarcze zaplecze zamku o konstrukcji drewnianej lub szachulcowej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, informacje o nim i poprzedzającym go grodzie znane są głównie z prac archeologicznych. Na miejscu średniowiecznej budowli znajduje się dziś nowożytny pałac, który choć odbudowany ze zniszczeń wojennych nie jest obecnie przeznaczony do zwiedzania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Machajewski H., Olszacki T., Wyrwa A., Dzieje Wielenia do czasów wczesnonowożytnych, Wieleń 2014.
Tomala J., Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce, tom 2, architektura obronna, Kalisz 2011.
Wagner A., Murowane budowle obronne w Polsce X – XVII wieku, tom 2, Warszawa 2019.