Szydłów – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Kościół Wszystkich Świętych zbudowany został w czwartej ćwierci XIV wieku. W źródłach pisanych odnotowany został dopiero w 1598 roku, kiedy wspomniano konsekrowanie murowanej kaplicy z trzema ołtarzami. W 1630 i 1742 roku kościół uszkadzany był pożarami. Naprawy przeprowadzono w  1783 roku, gruntownie odnowiono go w roku 1836. Trzeci wielki pożar miał miejsce w 1944, podczas działań wojennych które spustoszyły Szydłów. W trakcie prac zabezpieczających prowadzonych w latach 1945-1949 odkryte zostały wewnątrz gotyckie polichromie.

Architektura

   Kościół zbudowany został z kamienia łamanego i ciosu wykorzystanego przy detalach architektonicznych. Usytuowano go na wzgórzu po południowo – zachodniej stronie miasta, w bliskiej odległości ale poza obrębem jego murów obronnych. Utworzony został z prostokątnej w planie, pojedynczej nawy oraz niższego i węższego, także czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej, do którego dobudowano później zakrystię. Proste elewacje rozdzielone zostały średniej wielkości ostrołucznymi oknami w kamiennych obramieniach oraz dwoma profilowanymi portalami wejściowymi do nawy, południowym i zachodnim. Elewacja północna kościoła zgodnie ze średniowieczną tradycją budowlaną pozbawiona była otworów. Wewnątrz fazowany portal połączył prezbiterium z zakrystią, a półkolista arkada tęczy z gzymsami impostowymi prezbiterium z nawą. Zarówno ściany prezbiterium, arkady tęczy jak i nawę pokryto w XIV wieku barwnymi malowidłami figuralnymi.

Stan obecny

   Kościół choć jest dziś nieco zaniedbany (stare, brudne, brzydkie i miejscami odpadające tynki), zachował mury obwodowe nawy, prezbiterium i zakrystii. Nowożytny jest przedsionek od strony zachodniej, zapewne także  dwie zachodnie przypory wzmacniające fasadę. Przebudowywany musiał być szczyt wschodni prezbiterium z dużą wnęką oraz jedno z okien nawy. Wschodnie okno prezbiterium zostało zamurowane i jest widoczne tylko z wnętrza. Kościół posiada natomiast trzy ostrołukowe okna w gotyckich obramieniach od południa oraz trzy gotyckie portale. Wewnątrz na dużych powierzchniach zachowały się XIV-wieczne polichromie ścienne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. M.Arszyński, T.Mroczko, Warszawa 1995.