Sulisławice – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Kościół w Sulisławicach został zbudowany w drugiej ćwierci XIII wieku. Po raz pierwszy odnotowano go w źródłach pisanych w 1326 roku, gdy wspomniany został pleban  Lambin. Około 1600 roku kościół został przebudowany, natomiast w dalszych latach XVII i XVIII wieku przeprowadzono remonty zmieniające wystrój jego wnętrza. Ostatnie prace remontowe prowadzono w latach 1955 – 1957 i 2011 – 2014.

Architektura

   Kościół zbudowany został z ciosów piaskowca układanych w dość regularne warstwy. W okresie romańskim posiadał prostokątną w planie nawę o szerokości 6,7 metra, nie wiadomo natomiast jak było rozwiązane pierwotne prezbiterium. W południowej elewacji znajdował się późnoromański portal, zamknięty półkolistą, profilowaną archiwoltą nad gładką płytą tympanonu. Wnętrze oświetlały niewielkie, półkoliście zamknięte, obustronnie rozglifione otwory okienne. Nieznaną ich liczbę przepruto w ścianie południowej i północnej nawy, a pojedynczy w elewacji zachodniej. Na elewacji zachodniej na ciosach piaskowca wycięto plecionkowe rozetki, prawdopodobnie będące próbą wykonania dekoracji rzeźbiarskiej.

Stan obecny

   Dziś kościół jest budowlą złożoną z nawy i niewyodrębnionego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia, podobnie jak część prezbiterialna, będąca budowlą nowożytną. Z okresu romańskiego do czasów współczesnych przetrwały mury zachodniej części nawy do wysokości około 4 metrów, nadmurowane na początku XVII wieku. W ich zachodniej ścianie znajduje się pierwotny, rozglifiony, półkoliście zamknięty otwór okienny, a po stronie południowej późnoromański portal (półfilary jego archiwolty zwieńczone są nowożytnymi kulami). Pozostałości romańskich ościeży przetrwały także w ścianie północnej. Wewnątrz widoczny jest stipes romańskiego ołtarza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009.