Solniki – kościół św Anny

Historia

Kościół św Anny pochodzi z początku XIII wieku, przez co jest jedną z najstarszych świątyń w regionie. Pierwotnie nosił wezwanie św. Marcina. W XV wieku został przebudowany w stylu gotyckim. Do elewacji północnej została dobudowana kaplica, a od zachodu dostawiono masywną wieżę. Następna przebudowa nastąpiła w XVI wieku, kiedy to przesklepiono prezbiterium i otoczono kościół kamiennym murem. Kruchta została dobudowana do wejścia głównego w XVIII stuleciu.

Architektura

Pierwotny, późnoromański kościół składał się tylko z prostokątnego prezbiterium, do którego prawdopodobnie jeszcze w XIII wieku dobudowano tej samej szerokości nawę. W XV i XVI wieku od północy do korpusu nawowego dobudowano kaplicę św. Anny, a do prezbiterium zakrystię. Od zachodu natomiast dostawiono wzmocnioną skarpami wieżę. Prezbiterium, kaplica i nawa otrzymały sklepienia sieciowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.