Siedlce – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1335 roku. W dokumencie lokacyjnym Siedlec, wystawionym przez księcia Konrada głogowskiego, wzmiankowana jest kaplica. Została ona rozbudowana w 1372 roku z inicjatywy i fundacji rycerza polskiego pochodzenia, Prokuta. Z początkiem XV wieku właścicielami dóbr została rodzina Nostitzów, która w 1534 roku powiększyła kościół o południową kaplicę oraz drewnianą kruchtę od zachodniej strony.
   W 1534 roku kościół został przekazany ewangelikom, przez których został zmodernizowany na przełomie XVI i XVII wieku. W okresie tym z trzech stron nawy wstawiono pokryte malowidłami empory. Zwiększyły one liczbę miejsc w świątyni, ponieważ na protestanckie nabożeństwa do Siedlec zjeżdżali się wierni z wielu miejscowości, gdzie nie było świątyń wyznania ewangelickiego.
   W 1612 roku na sklepieniu prezbiterium dodano polichromie, a w 1618 roku synowie Ewy von Nostitz ufundowali strop kasetonowy ozdobiony scenami biblijnymi. W roku 1751 właścicielami wioski został ród von Wechmar, który po północnej stronie kościoła wzniósł kaplicę oraz kryptę grobową. W XVIII wieku kościół zostaje częściowo restaurowany i odnowiony. W latach 1921-1925 przeszedł kolejny, gruntowny remont. Przemurowano wówczas zachodnią ścianę nawy, dobudowano kruchty i wejście na empory od strony zachodniej. Zmieniono także zachodni szczyt kościoła i założono nowy dach. W 1945 roku kościół powrócił w ręce katolików.

Architektura

   Pierwotna kaplica z XIII wieku składała się jedynie z dzisiejszego prezbiterium. W XIV wieku dobudowano wyższą i szerszą nawę i w efekcie powstał jednonawowy, orientowany kościół. Prezbiterium wzniesiono z cegieł w wiązaniu wendyjskim, natomiast mur nawy w wiązaniu gotyckim. Trójprzęsłowy chór przykryto trójdzielnym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Jego zworniki pochodzą z około 1480 roku, jeden ze nich ozdobiony jest polskim herbem „Korab” fundatora rycerza Prokuta. W pierwszej połowie XVI wieku budowla powiększyła się o istniejącą do dziś południową kaplicę i niezachowaną kruchtę zachodnią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Michała Archanioła w Siedlcach.