Police – kaplica Mariacka

Historia

   Pierwsza wzmianka o kościele Mariackim w Policach pochodzi z 1278 roku. W 1286 roku biskup kamieński Hermann, udzielił proboszczowi kolegiaty Mariackiej prawa jurysdykcji (sądzenia) między innymi nad kościołem w Policach. W 1299 roku patronat nad nim objęła kolegiata Mariacka. Prawdopodobnie w okresie tym była to jeszcze budowla drewniana, lecz na przełomie XIV i XV wieku rozpoczęto na jej miejscu budowę murowanego kościoła. W późniejszym okresie XV stulecia do kościoła dobudowano kaplicę Mariacką. W 1514 roku roku kościół został poświęcony przez biskupa kamieńskiego Marcina, po odbudowie po pożarze, który wybuchł w 1510 roku. Po kolejnym pożarze z 1735 roku przebudowano wieżę kościoła, przykrywając ją nowym sześciobocznym barokowym hełmem oraz wykonano nowy strop belkowy. W 1895 roku niestety kościół rozebrano z powodu złego stanu technicznego, ale dzięki staraniom konserwatora zabytków pozostawiono kaplicę Mariacką.

Architektura

   Kościół z XV wieku był budowlą orientowaną względem stron świata, salową, wzniesioną na rzucie prostokąta o wymiarach 19,1 x 11,5 metra. Murowane z cegły ściany obwodowe ustawiono na fundamencie z kamieni polnych. Prezbiterium nie zostało wydzielone z bryły zewnętrznej, a po stronie wschodniej kościół kończył się elewacją przeprutą trzema ostrołukowymi oknami umieszczonymi pomiędzy lizenami i pod sterczynowym szczytem. W górnej części szczyt ozdobiono trzema okrągłymi blendami. Po stronie zachodniej korpusu nawowego znajdowała się czworoboczna w planie wieża.
   Po południowej stronie kościoła w XV wieku dobudowano późnogotycką kaplicę Mariacką, połączoną z korpusem przeprutym na wysokości prezbiterium wejściem. Kaplicę założono na rzucie prostokąta o wymiarach 5,8 x 5,2 metra. Została ona ozdobiona szczytami z gotyckimi jedno i trójdzielnymi, ostrołukowymi blendami, umieszczonymi także na elewacji południowej, powyżej ostrołukowego, uskokowego portalu. Górą częścią kaplicy poprowadzono fryz wykonany z czarnych, szkliwionych kształtek. Naroża budowli wzmocniono przyporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kościół Najświętszej Maryi Panny (Police).