Niwnice – kościół św Jadwigi

Historia

   Kościół w Niwnicach (pierwotnie w Bartnikach, Cunzendorf, później Kunendorf) zbudowany został w pierwszej ćwierci XIII wieku, a po raz pierwszy pojawił się w źródłach pisanych w 1300 roku. W 1517 roku miał zostać uszkodzony pożarem, po którym odrestaurowano go jeszcze w stylistyce późnogotyckiej, między innymi przekształcając większość okien. Następnie w 1551 roku od strony północnej dobudowano pomocnicze pomieszczenie, zaś w XVIII wieku zmieniono wystrój wnętrza na nowożytny. W 1534 roku budynek przejęty został przez luteran, lecz zwrócono go katolikom w 1654 roku. Ostatni poważny remont kościoła przeprowadzono w latach 1963 – 1964.

Architektura

   Mury kościoła zbudowane zostały z kamienia łamanego, w narożnikach wzmacnianego większymi ciosami piaskowca. Otrzymał on bardzo prostą formę, składającą się z prostokątnej, lekko nieregularnej nawy, na wschodzie zamkniętej podkowiastą apsydą. Jej wnętrze o promieniu 2,4 metra zwieńczono konchą, natomiast nawę o wielkości 15,3 x 8,5 metra przykryto stropem drewnianym. Pierwotne okna kościoła były nieduże, zamknięte u góry półkoliście, z ościeżami wykonanymi z piaskowca, rozglifionymi obustronnie. W okresie późnogotyckim zostały powiększone i wypełnione laskowaniem, a ich rozglifienie było już tylko po wewnętrznej stronie. Wejście prowadziło od strony zachodniej, od późnego średniowiecza poprzez ostrołukowy portal zdobiony przeplatającym się laskowaniem.

Stan obecny

   Obecnie z pierwotnego, XIII-wiecznego kościoła pozostały mury obwodowe, nieco nadbudowane na początku XVI wieku, sklepienie w apsydzie oraz jedno okno po stronie wschodniej. Nad południowym oknem apsydy wtórnie wmurowano kamień z rytem koła, natomiast na narożnikach ścian zewnętrznych nawy zachowały się wsporniki z reliefami. Warty uwagi jest umieszczony w ścianie zachodniej gotycki portal z przeplatającym się laskowaniem. Wnętrze posiada wystrój nowożytny, podobnie jak aneks po północnej stronie kościoła. Średniowieczną bryłę kościoła zaburza wyjątkowo duża wieżyczka na kalenicy dachu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości B-G), Wrocław 1990.
Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.