Mętno Małe – kościół filialny

Historia

   Kościół w Mętnie Małym powstał prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku, jako filia kościoła w Mętnie. Od połowy XVI wieku do 1945 roku kościół służył gminie protestanckiej. W XVIII wieku przemurowano otwory okienne, a w 1855 roku portal zachodni. Od 1945 roku pozostaje nieużytkowany.

Architektura

   Kościół jest orientowany, założony jest na planie prostokąta z półkoliście zamkniętą częścią wschodnią. Wymurowany został z nieobrobionych głazów granitu, ułożonych w warstwy o nieregularnym wątku oraz z użyciem cegły w narożach, ościeżach okien i górnej części szczytu elewacji zachodniej. Bryła kościoła jest salowa, bezwieżowa, przekryta dachem dwuspadowym przechodzącym w półstożek nad prezbiterium, od zachodu zamknięta szczytem.
   Elewacje bez wystroju, rozczłonkowane są oknami o odcinkowym przesklepieniu. W ścianach bocznych po dwa otwory okienne, a w półkolistym zamknięciu prezbiterium symetrycznie rozmieszczono trzy okna, z których środkowe ma formę ostrołukową. Pośrodku elewacji południowej umieszczony jest portal ostrołukowy o trójuskokowych ościeżach. Elewacja zachodnia z portalem głównym zwieńczona jest trójkątnym szczytem.  We wnętrzu z pierwotnego wystroju i wyposażenia świątyni, zachowane są jedynie polichromie ścienne, datowane na pierwszą połowę XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kościół (Mętno Małe).