Kowalewo Pomorskie – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół św Mikołaja w Kowalewie Pomorskim wybudowany został w latach 1286-1300. Pod koniec XIV lub na początku XV wieku przedłużony został od zachodu o dwa przęsła. Na przełomie XVII i XVIII wieku był gruntownie odnowiony i wewnątrz zbarokizowany. Otrzymał kaplicę od południa i drewnianą wieżyczkę po stronie zachodniej, przez co częściowo zniszczeniu uległ gotycki szczyt. Około 1900 roku zwieńczenie szczytu wschodniego przebudowano i zmieniono na neogotyckie, a od północy została przedłużona zakrystia.

Architektura

   Kościół powstał jako niewielka lecz długa (13 x 37 metrów), jednonawowa budowla, nie posiadająca wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium, a jedynie zakrystię po stronie północno – wschodniej. Usytuowano go w północno – zachodniej części miasta, na krańcu podłużnego rynku, a zarazem w linii muru który oddzielał Kowalewo od zamku krzyżackiego. Teren kościoła w średniowieczu otoczony był owalnym obwodem muru, który ograniczał miejsce zajmowane przez przykościelny cmentarz.
   Ściany wymurowane zostały murowane z dużej cegły gotyckiej, ożywione rzędem międzyokiennych ostrołukowych blend i profilowanym gzymsem koronującym. W ścianie południowej, od strony rynku, umieszczono dwa portale ostrołukowe z podwójnymi uskokami (jeden z nich  jest zamurowany). Gotycki portal ostrołukowy z bocznymi ceglanymi wałkami znalazł się także na osi szczytu zachodniego i w wejściu z nawy do zakrystii. We wnęce podokiennej szczytu wschodniego, w dolnej strefie, widoczne są ślady polichromii, zapewne z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa parafia.kowalewopomorskie.pl, Kościół.