Jerzmanowo – kościół św Jadwigi

Historia

   Kościół św Jadwigi w Jerzmanowie po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach pisanych w 1316 roku. Z okresu tego pochodzi prezbiterium, natomiast, nawę, wieżę i zakrystię dobudowano w połowie XV wieku. W końcu XVI wieku powstała kruchta południowa i podwyższono wieżę. W 1529 roku na ponad sto lat kościół przejęty został przez ewangelików. W 1706 roku wzniesiono nową zakrystię, a w 1835 roku przedłużono empory.

Architektura

   Kościół pod koniec średniowiecza osiągnął formę gotyckiej budowli jednonawowej z wyodrębnionym węższym prezbiterium na planie prostokąta. Od strony zachodniej na osi fasady umieszczona została czworoboczna wieża. Podobnie jak prezbiterium została ona wzmocniona uskokowymi przyporami, przy czym przy wieży usytuowano je prostopadle do siebie, przy prezbiterium pod skosem. Po północnej stronie prezbiterium umieszczona została gotycka zakrystia z XV wieku, natomiast przy południowej ścianie nawy kruchta z XVI stulecia. We wnętrzu dwuprzęsłowego prezbiterium zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe oraz umieszczono gotyckie sakramentarium z XV/XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.