Jerzmanki – kościół św Franciszka

Historia

   Kościół św. Franciszka zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku, a po raz pierwszy wspomniano o nim w źródłach pisanych w 1346 roku. W latach 1532-1945 kościół znajdował się w rękach luteran. W XVI wieku został ozdobiony późnogotyckim sklepieniem w nawie, natomiast w czasach nowożytnych do świątyni przystawiono aneksy południowe.

Architektura

   Podczas budowy kościoła w Jerzmankach zastosowano rzadko spotykane rozwiązanie architektoniczne, mianowicie wysoką wieżę usytuowano pomiędzy czworoboczną nawą a dużo mniejszym prezbiterium na planie kwadratu po stronie wschodniej. Wieża otrzymała formę czworoboczną, na dwóch górnych kondygnacjach przechodzącą w ośmiobok. Przemieszczanie pomiędzy piętrami umożliwiła kręcona klatka schodowa w narożniku pomiędzy nawą a wieżą. Wejście do kościoła umieszczono w południowej ścianie nawy we wspaniałym kamiennym portalu składającym się z dwóch kręconych kolumienek, przechodzących w ostrołukową archiwoltę. Pomieszczenie pod wieżą i w prezbiterium przykryto sklepieniami krzyżowymi z żebrami spływającymi na narożne kolumienki o kapitelach pokrytych dekoracją roślinną. Nawa pierwotnie zwieńczona była stropem drewnianym, w XVI wieku zastąpionym późnogotyckim sklepieniem sieciowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.