Chlebowo – kościół św Huberta

Historia

   Kościół św Huberta w Chlebowie powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie XIV wieku, choć brak jest źródeł do dokładnej datacji. Został wzniesiony pośrodku wsi, położonej przy południowo-zachodnim skraju Puszczy Bukowej w połowie traktu Radziszewo-Gardno. W drugiej połowie XV wieku od zachodu dobudowano wieżę, a na przełomie XVI i XVII wieku kościół przebudowano. W trakcie działań wojennych drugiej wojny światowej świątynia uległa zniszczeniu i popadła w ruinę. Odbudowę przeprowadzono w 1998 roku.

Architektura

  Jest to kościół salowy, założony na planie wydłużonego prostokąta, orientowany. Wzniesiono go w stylu gotyckim z cegły w wątku wendyjskim. Elewacje ścian bocznych oskarpowano niesymetrycznie. Strona południowa posiada dodatkowe, dobudowane później przypory, zapewne zapobiegające pochylaniu się ściany. Szczególnie bogato przedstawia się elewacja północna z założenia zapewne bezokienna, w górnej części zwieńczona rzędem arkadowych blend. Otwory okienne w tej elewacji pochodzą z późniejszej przebudowy. W elewacji tej znajduje się także bogato profilowany, ostrołukowy, uskokowy, portal umieszczony w arkadzie zwieńczonej oknem. W pierwotnym założeniu arkada zwieńczona była zapewne blendą.
   Elewacja południowa posiadała ostrołukowe okna o profilowanych ceglanych ościeżach. Niestety tylko jedno z takich okien zachowało się do naszych czasów, a pozostałe przebudowano. W elewacji tej znajdują się dwa profilowane, ostrołukowe, uskokowe portale.
   Z pośród dwóch ceglanych szczytów najbardziej rozbudowany jest wschodni. Posiada on układ półkolistych i kolistych blend, rozmieszczonych piramidalnie. Zwieńczenie szczytu stanowią symetrycznie rozmieszczone pilastry. Godnym zauważenia jest również profilowany, ostrołukowy otwór znajdujący się po lewej stronie elewacji wschodniej na wysokości gzymsu.
   Elewacja zachodnia i wieńczący ją szczyt są proste. Dobudowana od zachodu wieża na planie kwadratu jest węższa od nawy, z wejściem od kościoła. Wykonano ją z nieobrobionego kamienia polnego o nieregularnym układzie warstw. Zarówno wieża jak i nawa nakryte są ceramicznym dachem dwuspadowym.
   Szczególnie bogato prezentuje się wnętrze świątyni. Wszystkie elewacje składają się z rzędu arkad o łukach okrągłych lub ostrych. Nawa nakryta była zapewne płaskim stropem drewnianym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Chlebowo ( Klebow ).