Bodzentyn – zamek

Historia

Według relacji kronikarza Jana Długosza zamek wzniósł w drugiej połowie XIV wieku biskup krakowski Florian z Mokrska. Była to obronna rezydencja i ośrodek administracyjny dóbr biskupich. W kolejnych wiekach z inicjatywy biskupów krakowskich prowadzono liczne rozbudowy i modernizacje. W 1572 roku Franciszek Krasiński rozpoczął przebudowę renesansową, którą ukończył pod koniec XVI wieku biskup Piotr Myszkowski. Znaczenie zamku zaczęło maleć po 1642 roku, od momentu ukończenia budowy, na polecenie biskupa Jakuba Zadzika, nowego pałacu biskupów w Kielcach. Jeszcze jednak w latach 1657-1691 dokonano przekształceń barokowych, w wyniku których zamek zyskał charakter wygodnej rezydencji pałacowej. Kres świetności przyniósł rok 1797, gdy zamek przejęty został przez władze austriackie, które przekształciły go w spichlerz i szpital wojskowy. Od 1815 roku popadł w ruinę.

Architektura

W XV wieku zamek składał się najprawdopodobniej  z muru obwodowego i budynku przy północnej kurtynie. Na przełomie XV i XVI wieku wzniesiono od wschodu trzykondygnacyjne skrzydło mieszkalne z wieżą. Dopiero XVII-wieczne przebudowy  zatarły średniowieczny układ nadając budowli formę manierystyczno-barokowej rezydencji.

Stan obecny

Do cza­sów obec­nych za­cho­wa­ły się frag­men­ty wszyst­kich trzech skrzy­deł bu­dyn­ków miesz­kal­nych, z któ­rych w najlepszym stanie jest skrzy­dło po­łu­dnio­we. Niestety ciężko znaleźć elementy pierwotnego, średniowiecznego założenia. Zamek udostępniony jest do zwiedzania przez cały rok.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.