Adare – kościół św Mikołaja

Historia

   Najstarsze wzmianki w źródłach pisanych o kościele parafialnym w Adare znalazły się w dwóch spisach podatkowych (taxations) z około 1291 i 1302 roku. Przypuszczalnie został on wzniesiony niewiele wcześniej, a już w XIV wieku po jego północnej stronie dobudowana została wolnostojąca kaplica. W XV stuleciu, w związku ze wzrostem liczny ludności, kościół powiększono o nawę. W okresie reformacji budynek został przejęty przez protestantów, ale z powodu ich zbyt małej liczby, w bliżej nieznanym czasie nawę przedzielono poprzeczną ścianą, w celu zmniejszenia użytkowanej przestrzeni. Msze odprawiane były w kościele do 1812 roku, kiedy to został porzucony z powodu wygodniej usytuowanego kościoła w mieście.

Architektura

   Kościół parafialny znajdował się po północnej stronie zamku, a więc na wschodnim brzegu rzeki Maigue. Było to nietypowe usytuowanie, bowiem w okresie pełnego średniowiecza osada rozwijała się głównie po przeciwnej stronie rzeki, wokół placu targowego i klasztorów augustiańskiego oraz trynitarskiego. Wokół kościoła funkcjonował cmentarz, a po jego północnej stronie w odległości dwudziestu kilku metrów znajdowała się niewielka kaplica. Fasady kaplicy i kościoła zwrócone były w stronę traktu na zachodzie, prowadzącego z Limerick do przeprawy na rzece i dalej na południe.
   Kościół składał się z pojedynczej, mocno wydłużonej nawy (18 x 7,5 metra) oraz nieco węższego, także długiego jak na świątynie parafialne prezbiterium (9,1 x 5,5 metra), przy czym w XIII wieku funkcjonowało jako budowla salowa jedynie prezbiterium, natomiast nawa została dobudowana w XV wieku. Na wschodzie kościół zamknięty był ścianą prostą. Budynek nie posiadał wieży, a jedynie prostą dzwonnicę na zwieńczeniu ściany szczytowej. Nietypowo osadzono ją na wschodniej ścianie szczytowej nawy, nad arkadą tęczy, zamiast na ścianie zachodniej. Oświetlenie kościoła początkowo zapewniały wąskie otwory okienne o półkolistych zamknięciach i rozglifieniach skierowanych do wnętrza, utworzone z piaskowcowych ciosów. Arkada tęczy uzyskała niską, prostą formę o szerokości 2,6 metra i wysokości 3 metrów, z lekko zarysowanym ostrołukiem archiwolty.
   Północna kaplica była budowlą wolnostojącą, jednoprzestrzenną, ponadprzeciętnie wysoką, na rzucie prostokąta (10 x 4,9 metra). Z każdej strony uzyskała cokół w postaci lekkiego pogrubienia murów, zwężających się pod skosem ku górze do wysokości około 1,8 metra. Wejście umieszczono w ostrołucznym portalu od strony kościoła, w zachodniej części ściany południowej. Oświetlenie zapewniały cztery okna, po jednym z każdej strony świata. Były wąskie, wysokie, zamknięte trójliśćmi i rozglifione do wnętrza. Trójliściem zwieńczona została także umieszczona wewnątrz piscina. Spośród wspomnianych okien wyróżniało się zachodnie, jako jedyne osadzone w głębokiej wnęce z bocznymi, kamiennymi siedziskami. Być może oprócz funkcji sakralnej budynek pełnił też rolę mieszkalną dla plebana, który mógł użytkować poddasze.

Stan obecny

   Zarówno kościół parafialny jak i sąsiednia kaplica zachowały się w formie tzw. trwałej ruiny, z prawie pełnymi murami obwodowymi, ale bez zadaszenia. W prezbiterium kościoła widoczne są pierwotne otwory okienne z XIII wieku oraz jedno okno północne, wstawione w początkach XIV stulecia. XIV-wieczne okna zachowały się także w kaplicy, natomiast w nawie kościoła po stronie południowej widnieje jedno okno XV-wieczne. W południowej ścianie kaplicy przetrwał portal wejściowy. Zachodnia część nawy kościoła oddzielona jest ścianą, co nastąpiło zapewne już w czasach nowożytnych, gdy miejscowa społeczność była zbyt mała na tak dużą budowlę. Zabytek znajduje się na terenie klubu golfowego, ale jest dostępny dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hewson G.J., Adare and some of its ancient buildings, „Journal of the Limerick Field Club”, 1/1897.
Wyndham-Quin C., Memorials of Adare Manor, Oxford 1865.