Adare – klasztor franciszkański

Historia

   Klasztor obserwanckiej gałęzi franciszkanów założony został w Adare w 1464 roku, z fundacji Thomasa FitzGeralda, siódmego earla Kildare i jego żony Joan, córki earla Desmond. Budowa prowadzona była również dzięki wsparciu innych możnych mieszkańców Adare i okolic, przykładowo bowiem smukła wieża kościoła klasztornego powstała na koszt Corneliusa O’Hickey, niejaki Donogh O’Brien zapłacił za wzniesienie dormitorium, Morough O’Hickey zapewnił mnichom refektarz, a Edmund FitzGerald i jego żona Honoria O’Mahony partycypowali w kosztach budowy infirmerii. Różne osoby finansowały poszczególne części krużganków: Domhnall O’Daly, jego żona Sabina, Rory O’Dea, a także Thomas FitzGerald. Zarówno kościół klasztorny jak i zabudowania klauzury wzniesione zostały w drugiej połowie XV wieku. Prace rozpoczęto od kościoła klasztornego, którego południowe ramię transportu z kaplicami wzniesiono około 1475-1480 roku na koszt Margaret FitzGibbon, lorda Johna, syna earla Desmond, bliżej nieznanego Keogha i Margaret FitzMaurice. W latach 80-tych i 90-tych XV wieku utworzone zostały zabudowania klauzury.
   Franciszkanie mieszkali w Adare do momentu wybuchu buntu earla Desmond przeciwko angielskiej królowej Elżbiecie I. Rozpoczął się on w 1579 roku i trwał aż do 1583, przy czym zakonnicy wygnani zostali już w 1581 roku. W 1616 roku odnotowano w źródłach pisanych, iż opuszczony klasztor znajdował się w dobrym stanie. Zwalić się miał dach kościoła, ale w niektórych oknach wciąż znajdowały się szyby. Porzucone zabudowania klasztorne pozostawały niezamieszkane do 1633 roku, kiedy to bracia powrócili do starego klasztoru. Prawdopodbnie byli oni aktywni w trakcie irlandzkiego katolickiego powstania z 1641 roku, za co zapłacili w chwili zdobycia Adare w 1647 roku przez lorda Inchiquin. Czterech braci miało wówczas zostać zabitych w podpalonym klasztorze, a trzech wziętych do niewoli.
   Franciszkanie ponownie spróbowali podźwignąć konwent w Adare na kapitule prowincjonalnej z 1647 roku, na której gwardianem wybrano Edmunda FitzGeralda, ale prześladowania zakonników przez angielskie wojska Cromwella uniemożliwiły powrót do klasztoru. Również w kolejnych latach XVII i XVIII wieku gwardianie Adare byli wybierani (przykładowo w 1659 roku Louis McCarthy, Philip Connell w 1670 roku, Francis Harold w 1680 roku, Anthony MacEnery w 1703 roku, czy Bonaventure O’Donnell w 1733 roku), jednak albo nie mieszkali oni na stałe w Adare, albo nieliczny konwent utrzymywał jedynie część z podupadłych pomieszczeń klauzury. Do ostatecznego porzucenia klasztoru doszło po odejściu O’Donnella do Leuven w 1754 roku. W 1875 roku zabytkowe ruiny zostały zabezpieczone z inicjatywy miłośnika starożytności, earla Dunraven.

Architektura

   Klasztor zbudowany został poza terenem średniowiecznego miasta, na wschodnim brzegu rzeki Maigue, po wschodniej stronie zamku Desmond i kościoła św. Mikołaja. Usytuowany na płaskim, trawiastym terenie, klasztor składał się z kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła oraz sąsiadujących z nim od północy zabudowań klauzury, pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych, rozmieszczonych wokół dwóch czworobocznych dziedzińców.
   Kościół klasztorny był mocno wydłużoną budowlą, składającą się z pojedynczej, prostokątnej nawy (19,5 x 5,8 metra) i także prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej (13,4 x 5,8 metra), o tej samej szerokości, ale nieco mniejszej długości, co było charakterystyczne dla zakonów żebraczych w Irlandii. Obie części rozdzieliła wyjątkowo smukła i wysoka czworoboczna wieża, której podstawa stanowiła zarazem przegrodę lektorium, oddzielającą zachodnią, dostępną dla świeckich część kościoła, od wschodniej części z chórem i prezbiterium, do którego wstęp mieli tylko zakonnicy. Charakterystycznym dla irlandzkich franciszkańskich kościołów elementem było pojedyncze, wyjątkowo rozbudowane, południowe ramię transeptu (14,6 x 9,1 metra), przy jednoczesnym braku ramienia północnego. Od wschodu sąsiadowało ono z dwoma kaplicami, prostokątną i kwadratową w planie, a od zachodu z trzecią kaplicą przy narożniku.
   Oświetlenie kościoła zapewniały ostrołuczne okna, z których największe, czwórdzielne, przepruto we wschodniej ścianie prezbiterium, skąd słońce wpadało na główny ołtarz. Czwórdzielne okno umieszczono też od południa w transepcie, trójdzielne w ścianie zachodniej nawy, pozostałe były natomiast głównie dwudzielne, o sfazowanych ościeżach, pod prostymi lub ostrołucznymi gzymsami okapowymi. Wschodnie okno prezbiterium wypełniono prostym ale eleganckim, przeplatającym się w archiwolcie maswerkiem, przypominającym zdobienia wczesnogotyckie. Okno to zamknięto ostrołukiem, uformowanym w lekko zarysowany ośli grzbiet. Zachodnie okno nawy podzielono laskowaniem na trzy prześwity, z których środkowy uzyskał większą wysokość niż dwa boczne. Wieżę doświetlały jedynie prostokątne pojedyncze i dwudzielne otwory, rozmieszczone pomiędzy gzymsami kordonowymi i wieńczącym, ozdobnym krenelażem. Wejście do kościoła znajdowało się w narożniku południowo – zachodnim, gdzie osadzony był prosty, ostrołukowy portal ze ściętymi ościeżami, ale bez profilowania.
   Detale architektoniczne kościoła klasztornego, pomimo powstania w okresie późnego gotyku, były stosunkowo proste i skromne, ograniczone prawie wyłącznie do wnęk grobowych. Wewnątrz nawy wschodnia część północnej ściany wypełniona była trzema wnękami grobowymi o segmentowych zamknięciach, nad którymi umieszczono profilowane ślepe arkady zamknięte w ośle grzbiety. Podobne wnęki umieszczono w kaplicach oraz w południowej ścianie transeptu, który podzielony był na dwie nawy o osiach poprzecznych w stosunku do osi kościoła. Podział na nawy transeptu zapewniały surowe, czworoboczne filary z pozbawionymi zdobień ostrołucznymi arkadami. Podobne arkady łączyły transept z kaplicami, jedynie na nawę główną kościoła transept otwierał się arkadami profilowanymi, opartymi na ośmiobocznym filarze z płaskim kapitelem i niskim cokołem profilowanym wałkiem. Obok niego, w murze wschodnim, umieszczono ostrołuczną piscinę z kwadratowym lawatarzem i nieco wystającą, sfazowaną półką. Kolejne wnęki na pisciny utworzone zostały w południowej części transeptu i w kaplicach. W prezbiterium w południowej ścianie umieszczone zostały wnęki na sedilia, z ostrołucznymi, profilowanymi archiwoltami opadającymi na pół ośmioboczne filarki z bazami i kapitelami. Ponadto prawie każdą wolną przestrzeń południowej i północnej ściany prezbiterium przeznaczono na wnęki grobowe i ostrołuczny, fazowany portal do zakrystii. Komunikację kościoła uzupełniał portal z przestrzeni podwieżowej do krużganka.
   Zabudowania klauzury otaczały trzema skrzydłami kwadratowy w planie wirydarz o wymiarach 10,4 x 10,4 metrów, usytuowany po północnej stronie kościoła. Wszystkie trzy skrzydła i kościół łączyły krużganki o szerokości 2 metrów, otwarte na środkowy ogród przeźroczami i arkadami, podpartymi od zewnątrz przyporami, w wygląd których zakradła się pewne niespójność, wynikła zapewne z fundowania przez różnych darczyńców. Z jednej strony znajdowały się ostrołuczne arkady, rozdzielone zdwojonymi kolumienkami z kapitelami i profilowanymi bazami, z drugiej trójdzielne przeźrocza ujęte od wnętrza odcinkowymi wnękami. Krużganki w żadnej części nie były podsklepione, przykrywały je jednospadowe daszki.
   Skrzydło wschodnie klauzury w przyziemiu mieściło ułożone w jednym trakcie najważniejsze dla konwentu pomieszczenia, takie jak sąsiadującą z kościołem zakrystię, kapitularz w którym obradowali zakonnicy pod przewodnictwem gwardiana, czy ogrzewaną salę kalefaktorium. Na piętrze zwyczajowo znajdowało się dormitorium. W krótkim skrzydle północnym, o osi wzdłużnej równoległej do kościoła, mieścił się refektarz z lawatarzem przy wejściu. Posiłki do niego noszono z kuchni, zajmującej północną część skrzydła zachodniego, gdzie w murze utworzony został kominek. Pozostałą część dwukondygnacyjnego skrzydła zapewne wypełniało cellarium i ogrzewane dwoma kominkami pomieszczenia na piętrze.
   Północną część założenia klasztornego wypełniał dziedziniec gospodarczy, ograniczony prostokątnymi budynkami od północy i zachodu, a refektarzem od południa. W jego narożniku południowo – wschodnim, a jednocześnie przy narożniku skrzydła wschodniego klauzury, znajdowały się latryny, połączone z dormitorium na piętrze. W pewnym oddaleniu od głównych zabudowań klauzury znajdował się wolnostojący budynek infirmerii, usytuowany po zachodniej stronie skrzydła zachodniego, z osią wzdłużną na linii wschód – zachód.

Stan obecny

   Malowniczo usytuowany klasztor franciszkański w Adare, choć znajduje się dziś w formie tzw. trwałej ruiny, należy do najlepiej zachowanych kompleksów monastycznych na terenie Irlandii, a co więcej, pozbawiony jest większych nowożytnych zniekształceń. Przetrwały niezadaszone mury obwodowe kościoła włącznie z okazałym południowym ramieniem transeptu, kaplicami i strzelistą wieżą. Wschodnie skrzydło klauzury w większości utraciło podziały wewnętrzne i ścianę zewnętrzną. W całości zachowały się mury obwodowe infirmerii i skrzydła zachodniego. Mniej szczęścia miał refektarz w skrzydle północnym, najbardziej zdegradowany spośród zabudowań dawnej klauzury. Podobnie niewielkie fragmenty murów zachowały się z zabudowań gospodarczych po północnej stronie, za wyjątkiem budynku latryn przy narożniku skrzydła wschodniego. Spośród detali architektonicznych warto zwrócić uwagę na maswerkowe okna kościoła, z oknem wschodnim prezbiterium na czele, bardzo liczne wnęki na grobowce w nawie, transepcie i kaplicach, wnęki na sedilia, czy różnorodne arkady krużganka. Obecnie ruiny klasztoru znajdują się na polu golfowym, ale są dostępne za darmo dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brash R., The Franciscan Friary at Adare, „The Journal of the Kilkenny and South-East of Ireland Archaeological Society”, 1/1856.
Conlan P., Adare Franciscan Friary, „North Munster Antiquarian Journal”,  52/2012.
De Breffny B., The churches and abbeys of Ireland, London 1976.
Salter M., Abbeys and friaries of Ireland, Malvern 2009.
Wyndham-Quin C., Memorials of Adare Manor, Oxford 1865.