Viljandi (Fellin) – zamek zakonny

Historia

   Zamek w Viljandi (niem. Fellin) był jedną  z najstarszych i najważniejszych warowni zakonu Kawalerów Mieczowych, a w mieście, które rozwinęło się u jego podnóża, krzyżowały się jedne z najważniejszych szlaków handlowych i traktów komunikacyjnych Inflant. Najstarsze informacje o Viljandi  odnosiły się do roku 1211, kiedy to wznoszący się tam pierwotnie gród Estów został oblężony przez krzyżowców. Opór musiał być zażarty, gdyż doszło wówczas do ugody, w ramach której gród zachował pewną niezależność, pod warunkiem wpuszczenia chrześcijańskich misjonarzy. W 1217 roku kawalerowie mieczowi sprowadzili do Fellina pierwszych niemieckich kupców, co w oczach Estów było złamaniem wcześniejszego kompromisu. W 1223 roku wybuchło powstanie, w trakcie którego wymordowano wszystkich miejscowych Niemców. Zaraz po złamaniu oporu miejscowej ludności, około 1224 roku na rozkaz mistrza kawalerów mieczowych Volkwina von Naumburg, rozpoczęto wznoszenie zamku, który około połowy XIII wieku został podniesiony do rangi komturii. Pierwszym poświadczonym źródłowo komturem Fellinu był rycerz zakonny Rikolf.
   Komturzy Fellina, obok dowódców Rewla, Gołdyngi, Paide i Marienburga wchodzili w skład nieformalnej rady najwyższych dostojników zakonu inflanckiego. Zamek był jeden z sześciu zamków wzniesionych przez Zakon Kawalerów Mieczowych jeszcze przed jego inkorporacją w 1237 roku do zakonu krzyżackiego. Mieścił także jeden z najliczniejszych konwentów, gdyż liczba jego członków w 1347 roku sięgała trzydziestu sześciu braci rycerzy, w 1451 było ich dwudziestu dziewięciu, a w latach 1554-1512 dwunastu, nigdy zatem poniżej wymaganej regułą liczby 12. Duże znaczenie oraz znaczna liczebność miejscowego konwentu sprawiły, iż na początku XIV wieku przystąpiono do budowy okazałego murowanego zamku konwentualnego. Pod koniec XIV wieku i w XV stuleciu uchodził on za jeden z najsilniej ufortyfikowanych na terenie Inflant i zapewne z tego powodu stanowił miejsce przechowywania głównego skarbca zakonu.
   Ciosem dla zamku i miasta był najazd wojsk Iwana Groźnego w trakcie wojny inflanckiej. Po długim oblężeniu najeźdźcy w 1560 roku wpierw zdobyli miasto, a później i zamek, którego źle opłacona, najemna załoga nie chciała dłużej bronić. W 1582 roku zrujnowane po wojnie zabudowania miejskie i zamkowe zajęli Polacy, którzy w następnych latach utracili je na rzecz Szwecji. W 1602 roku doszło do kolejnego oblężenia, w trakcie którego wojska polskie odbiły Fellin, by później, po dwudziestu latach ponownie go utracić. Nikt ze zdobywców nie podjął próby odbudowy warowni, która straciła znaczenie militarne i popadła w całkowitą ruinę w czasie wielkiej wojny północnej na początku XVIII stulecia.

Architektura

   Zamek zajął obszerne wywyższenie terenu, usytuowane na północny – zachód od jeziora Viljandi. Na wschodzie ochronę zapewniały wysokie na około 40 metrów, opadające ku zbiornikowi wodnemu stoki, natomiast na południu i na zachodzie skarpy górujące nad doliną potoku Valuoja, znajdującego ujście do jeziora na południe od zamku. Najłagodniejsze podejście możliwe było od strony północnej, gdzie z czasem rozwinęły się dwa podzamcza, a dalej osada i miasto Fellin. Miasto w XIV wieku otoczone zostało murami obronnymi o długości 1,2 km, obejmującymi obszar około 10,2 ha i połączonymi z obwarowaniami zamku zajmującymi teren wielkości 4,6 ha, co łącznie dawało rozległy areał 14,8 ha. Miasto otoczone było murem z trzech stron, bez własnych obwarowań od strony zamku. Stanowiło niejako tarczę i zewnętrzną strefę obrony zamku.
  Najstarszą częścią zamku była masywna wieża główna nazywana „Wysoki Herman”, do której następnie dobudowano od południowego – wschodu siedzibę konwentu. Było to założenie czteroskrzydłowe z wewnętrznym dziedzińcem, tworzące w planie kwadrat o boku 55 metrów. Pomieszczenia parterowe pełniły funkcję gospodarczą, piętro zaś mieściło najważniejsze pomieszczenia klasztorne, połączone ze sobą dwukondygnacyjnym, kamiennym krużgankiem. Kaplica i kapitularz znajdowały się w skrzydle północnym, dormitorium we wschodnim, a komnaty komtura w zachodnim. Kaplica zaopatrzona była w czworoboczny ryzalit po stronie wschodniej, mieszczący wewnątrz część prezbiterialną, natomiast refektarz w skrzydle południowym połączony był nadwieszonym gankiem z wieżą danskerową. Umieszczony był on w pobliżu położonej niżej kuchni, usytuowanej na parterze w południowo – zachodnim narożniku. Oprócz niej w przyziemiu mieściły się także inne pomieszczenia gospodarcze, takie jak browar, piekarnia magazyny itp.
   Wieża główna wzniesiona została na rzucie kwadratu. W najniższej kondygnacji mieściła loch więzienny, wyżej natomiast podsklepione pomieszczenia w których można się było bronić, gdyby pozostałe części zamku zostały zdobyte. Wystawała ona silnie z obwodu murów zamku górnego, zapewniając kontrolę kurtyny północnej i zachodniej, a także dzięki przewadze wysokości chroniła bramą wjazdową z pierwszego podzamcza.
   Obronę zamku górnego wzmacniał ze wszystkich stron mur zewnętrzny, poprowadzony wzdłuż krawędzi stoków, tworzący obszerne międzymurze na którym znajdowały się budynki poszczególnych urzędników krzyżackich i zakonnych księży, a także budynki gospodarcze, np. stajnie. W późnym okresie średniowiecza mur ten wzmocniono  w południowo – zachodnim narożniku cylindryczną wieżą, prawdopodobnie przystosowaną do użycia broni palnej.
   Zamek górny od północy chroniły dwa obwarowane, częściowo zabudowane przedzamcza, oddzielone od siebie przekopami, mostami zwodzonymi i wieżami bramnymi. Najpotężniejszą z nich była brama północno – zachodnia na zewnętrznym podzamczu, zaopatrzona w szyję przedbramia z dwoma bartyzanami, skierowana w przedpole, a więc zapewniająca wjazd do zamku z pominięciem miasta. Do tego ostatniego wiódł przejazd w czworobocznym budynku bramnym po stronie północnej. Obwarowania zewnętrznego przedzamcza sprzężone były z miejskimi murami obronnymi oraz z podzamczem wewnętrznym, bowiem mury obronne poprowadzono nawet dnem przekopów.

Stan obecny

   Współcześnie z niegdyś potężnego zamku pozostało niewiele do zobaczenia. Wyróżnia się jedna ze ścian zamku górnego, pozostałości bramy zamkowej, dolna część wieży danskerowej i fragment muru zamku średniego (wewnętrznego podzamcza). Reszta to fundamenty i nieliczne, niskie relikty murów przyziemia. Czytelne są fosy zamkowe oddzielające zamek górny, średni i dolny. Ruiny zamku są obecnie częstym miejscem imprez plenerowych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bernotas R., New aspects of the genesis of the medieval town walls in the Northern Baltic Sea region, Turku 2017.

Borowski T., Miasta, zamki i klasztory. Inflanty, Warszawa 2010.
Herrmann C., Burgen in Livland, Petersberg 2023.
Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.