Živanice – kościół Zwiastowania Panny Marii

Historia

   Kościół w Živanicach zbudowany został w pierwszej ćwierci XIV wieku. Po raz pierwszy odnotowany został w 1330 roku wraz z własnym plebanem jako kościół parafialny należący do diecezji litomyšlskiej. Własnego proboszcza Živanice utraciły w trakcie wojen husyckich, a w XVI wieku parafia ostatecznie zanikła i w połowie XVII stulecia kościół był już tylko świątynią filialną kościoła ze wsi Bohdaneč. W XVIII wieku kościół Zwiastowania Panny Marii został przebudowany, przez co w 1866 roku musiano się podjąć jego regotyzacji, w trakcie której między innymi podwyższono północną zakrystię do formy wieży.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla jednonawowa z węższym prezbiterium po stronie wschodniej o wielobocznym zamknięciu i z przylegającą do niego od północy zakrystią. Prezbiterium z powodu założenia wewnątrz sklepienia, jako jedyne opięto od zewnątrz przyporami, pomiędzy którymi znalazły się dwudzielne, szeroko rozglifione okna z maswerkami zwieńczonymi trójliśćmi. Podobne okna umieszczono w południowej ścianie nawy, zaś w zachodniej przepruto okrągły okulus wypełniony maswerkową rozetą.
   W zachodnim, prostokątnym przęśle prezbiterium założono sklepienie krzyżowo – żebrowe, zaś we wschodnim zamknięciu sklepienie sześciodzielne. Obydwa spięte zostały ozdobnymi zwornikami przedstawiającymi baranka i anioła. Żebra osadzono na ozdobnych konsolach o profilowanych, geometrycznych kształtach, podtrzymywanych przez rzeźbione na kształt ludzi i bestii głowy. Ponadto w północnej ścianie prezbiterium umieszczono niszę sanktuarium o profilowanej, trójkątnej wimperdze zwieńczonej dużym kwiatonem. Zakrystię przykryto kolebką, natomiast nawa zwieńczona została drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Vendl V. K., Soupis uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského. Soupis 53 (Pardubice), Praha 2007.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.