Záblatí – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół św. Jana Chrzciciela w Záblatí zbudowany został najpewniej w pierwszej połowie lub około połowy XIV wieku. W 1359 roku wspominany był w źródłach pisanych jako świątynia parafialna. W pierwszej połowie XVI stulecia wnętrze nawy otrzymało późnogotyckie sklepienie, a w latach 1729 – 1733 po stronie południowej dobudowano barokową kaplicę św. Jana Nepomucena. Mniejsze przebudowy były przeprowadzane w 1690 i 1769 roku, być może w trakcie jednej z nich wieżę wzmocniono potężną przyporą. W 1874 roku budowla spłonęła i została odbudowana rok później.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się z prostokątnej w planie nawy z której po stronie południowo – zachodniej wyrastała czworoboczna wieża. Po stronie wschodniej wzniesiono nieco węższe prezbiterium o wielobocznym, wzmocnionym przyporami zamknięciu. Od strony północnej dostawiono do niego dwuprzęsłową zakrystię. Trzy ostrołukowe okna prezbiterium zachowały gotyckie maswerki, oryginalne ościeża okienne widoczne są również w wieży, gdzie górna kondygnacja z dzwonami otrzymała duże dwudzielne okno ze zwieńczeniami w postaci trójliści.
   Wnętrze nawy oryginalnie zwieńczone było drewnianym stropem, prezbiterium i zakrystia otrzymały natomiast sklepienia żebrowe. W pierwszej połowie XVI stulecia wnętrze nawy zwieńczono późnogotyckim sklepieniem sieciowym, pośrodku podtrzymywanym przez dwa smukłe filary.

Stan obecny

   Kościół św. Jana mimo dość znacznych przekształceń w okresie nowożytnym oraz zasłonięcia przez barokową kaplicę na południu i bezstylową kruchtę po stronie zachodniej, zachował do dnia dzisiejszego oprócz murów obwodowych wiele cennych, średniowiecznych detali architektonicznych w postaci maswerków, ościeży okien i portali, wsporników oraz sklepień. W środku zachowała się również gotycka, bogato zdobiona maswerkami chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Záblatí, kostel sv. Jana Křtitele.