Úštěk – zamek i Wieża Pikartská

Historia

   Miejski zamek w Úštěku został zbudowany na początku XV wieku, a pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w 1408 roku. Jego budowniczymi byli panowie z Dubé, którzy wraz z miastem dzierżyli go do 1426 roku. Dwa lata później w toku wojen husyckich zamek został zdobyty i spalony przez wojska katolickie. Niedługo później, jeszcze w tym samym roku, ówczesny posiadacz miasta, husycki hejtman Václav Carda z Petrovic nakazał odbudować zamek i wzmocnić go Wieżą Pikartską (Pikardzką). Vaclav Carda zmarł w 1471 roku, po czym Úštěk przeszedł na ręce rodziny Sezimów z Sezimovo Usti. Zamek i wieża pełniły funkcję szlacheckiej rezydencji aż do początku XVII wieku. Po upadku powstania antyhabsburskiego przejęli je jezuici, którzy około połowy XVII stulecia dokonali gruntownej przebudowy zamku. Po zlikwidowaniu zakonu w 1773 roku zamek przejęli mieszczanie i założyli na jego terenie browar.

Architektura

   Zamek posiadał dwudzielny układ o kształcie zbliżonym nieco do prostokąta i był połączony z miejskimi murami obronnymi, które stanowiły przedłużenie jego południowej kurtyny muru. Strona zachodnia, północna i wschodnia zamku skierowana była na miasto i broniona na tym kierunku oprócz muru obronnego także szerokim przekopem. W północno – wschodnim narożniku założenia dodatkowy mur wydzielał rdzeń zamku, którego głównym i prawdopodobnie jedynym obiektem był prostokątny w planie, trójprzestrzenny budynek z wieżowym ryzalitem po stronie północnej. W trakcie późniejszej rozbudowy z 1428 roku został przedłużony o jedno pomieszczenie w kierunku wschodnim. W tym czasie powstała także Wieża Pikartská (Pikardzka), mająca za zadanie wzmocnienie obrony zamku i miasta. Zbudowana została na terenie podzamcza w ciągu południowej kurtyny muru, ponad dość stromą skarpą. Zbudowano ją na planie czworoboku o murach grubych na 2 metry i czterech kondygnacjach. Wieża pełniła także funkcję mieszkalną.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie zachowała się Wieża Pikartská. Obecnie znajduje się w niej Muzeum Diabłów, które wykorzystuje ekspozycje także w sąsiednich średniowiecznych piwnicach. Z dawnego zamku częściowo przetrwał również (bez ryzalitu północnego) główny budynek mieszkalny. Do niedawna zrujnowany i zaniedbany, ostatnio zaczął być poddawany stopniowej rewitalizacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.