Šebkovice – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Kościół, pierwotnie w formie rotundy, został zbudowany pod koniec XII wieku, na terenie funkcjonującego tu wówczas grodu. Jego fundatorem mógł być Šebek, wspominany w źródłach historycznych w XII wieku jako kasztelan na zamku w Bítovie. Pierwsza informacja o Šebkovicach pochodzi dopiero z połowy XIV wieku, a informacja o patronacie kościoła pojawia się w 1386 roku. W XVI wieku kościół został przebudowany w stylistyce późnogotyckiej, a w XVIII stuleciu w barokowej. Prawdopodobnie wówczas dobudowana została kruchta po stronie zachodniej.

Architektura

   Kościół został wzniesiony jako rotunda na planie zbliżonym do okręgu z podkowiastą apsydą po stronie wschodniej. Pierwotnie po stronie zachodniej znajdowała się jeszcze czworoboczna wieża, która na poziomie piętra była otwarta na nawę w formie empory. Wejście do niej prowadziło przez klatkę schodową umieszczoną w grubości murów. Rotundę w średniowieczu otaczała sucha fosa.
   W XVI wieku apsyda została zastąpiona czworobocznym, nietypowym prezbiterium. W jego północnej części umieszczono schody prowadzące do pomieszczenia na piętrze, które być może służyło jako schronienie. Do północnej strony prezbiterium dobudowano zakrystię, która oryginalnie służyła także za kaplicę – karner. Funkcję tą sprawowała dolna, piwniczna kondygnacja. Przejście z zakrystii do prezbiterium wyposażono w siodłowe portale. Główne wejście do nawy umieszczono natomiast od południa. Jego portal pierwotnie mógł posiadać tympanon, usunięty w trakcie jednej z renowacji górnej, półokrągłej części.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa archaiabrno.org, Rotunda sv. Máří Magdalény v Šebkovicích.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svaté Maří Magdaleny (Šebkovice).