Polička – kościół św Michała

Historia

   Kościół został zbudowany w latach 1572–1576 przez Ambroža Vlacha i Jiříego Krejzlíka. Po ukończeniu kościoła, pod koniec XVI wieku dobudowano dzwonnicę, w której umieszczono trzy dzwony. W 1658 roku dostawiona została zakrystia, a między nią a kruchtą kaplica Grobu Świętego. W XVIII wieku wnętrze kościoła zostało zbarokizowane.

Architektura

   Kościół jest późnogotycką trójnawową budowlą o niemal kwadratowej nawie i węższym, krótkim, zamkniętym trójbocznie prezbiterium po stronie wschodniej. Prezbiterium zostało wzmocnione zewnętrznymi przyporami, pomiędzy którymi przepruto pięć rozglifionych ostrołukowych okien. Nawę oświetlało sześć podobnych otworów okiennych, po trzy od północy i południa, przy czym północne zostały później częściowo zastawione dobudówkami. Fasadę zachodnią przepruto okulusem i portalem wejściowym. Stromy dach nawy zwieńczono sygnaturką.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa farnostpolicka.cz, kostel sv. Michaela, Polička.
Strona internetowa policka.org, Kostel sv. Michala.