Oldřichovec – kościół św Gawła

Historia

   Kościół św. Gawła w Oldřichovcu zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku. W 1897 roku przeprowadzono jego neogotycką renowację. Między innymi odnowiono wówczas sklepienie i wymieniono maswerki w oknach.

Architektura

   Kościół jest niewielkim, orientowanym względem stron świata budynkiem, składającym się z prostokątnej nawy o wysokości 6 metrów, grubości murów 1,1 metra oraz wymiarach w planie 7 x 8,5 metra i wąskiego, wielobocznie od wschodu zamkniętego prezbiterium, które zostało opięte wydatnymi przyporami. Dzięki temu wewnątrz chór można było zwieńczyć sklepieniem krzyżowo – żebrowym, pozbawioną natomiast przypór nawę tylko płaskim stropem. Prezbiterium od nawy oddzielono ostrołukową arkadą łuku tęczowego, a w jego północno – zachodnią ścianę włożono gotyckie sanktuarium. Wejście do kościoła umieszczono w południowej ścianie nawy w ostrołukowym portalu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Podlaha A., Šittler E., Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sedlčanském. Soupis 3 (Sedlčany), Praha 1898.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa, pamatkovykatalog.cz, Oldřichovec, kostel sv. Havla.