Netřeb – zamek Nový Rýzmberk

Historia

   Zamek został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku przez Děpolta z Rýzmberka lub jego potomka. Z tego powodu do początku XV wieku na cześć imienia fundatora nazywany był Novým Rýzmberkiem. W 1379 roku w Netřebie mieszkał Racek (Ratmír) ze Švamberka, do którego należał również zamek Osvračín. Trzy lata później wymienił się on z Ješkiem z Pnětluk, zwanym Kozíhlava, dając mu oba zamki w zamian za Třebel. Już w 1391 roku nowym właścicielem był Vilém z Čachrova, posiadający rozległe dobra w regionie pilzneńskim. W XV wieku któryś z licznych potomków Viléma opuścił Nový Rýzmberk i przeniósł się do wygodniejszej siedziby w pobliskich Kanicach. W 1528 roku zamek opisywany był już jako porzucona ruina.

Architektura

   Zamek zbudowano na wąskim skalnym cyplu o stromych zboczach po stronie zachodniej i wschodniej, a na północy przechodzącym w zwężający się czubek. W przybliżeniu kwadratowy rdzeń zamku oddzielony był od reszty wywyższonego terenu przekopem. Tamtędy prowadziła droga wjazdowa, flankowana przez główną, czworoboczną wieżę, usytuowaną w południowo – wschodnim narożniku murów obronnych. Wewnątrz posiadała ona płaskie, drewniane stropy oraz wąskie szczelinowe otwory okienne na dwóch najniższych kondygnacjach. Dopiero na poziomie drugiego piętra zachowały się relikty większego okna umieszczonego w niszy.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty murów obwodowych oraz mała ściana w dolnej części zamku, która prawdopodobnie jest reliktem bramy lub obwarowań. Najwyższym zachowanym fragmentem jest południowo – zachodni narożnik czworobocznej wieży. Teren zamku jest gęsto zarośnięty lasem i krzakami, a ruiny niezabezpieczone. Wstęp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.