Modrá – skansen archeologiczny

Historia

   W miejscowości Modrá odkryte zostały relikty wczesnośredniowiecznego kościoła datowanego na okres funkcjonowania państwa wielkomorawskiego. Powstało ono na początku IX wieku na terenach dzisiejszych Moraw, kilka lub kilkanaście lat po ostatecznym zniszczeniu Kaganatu Awarskiego przez armię Karola Wielkiego w 805 roku. Rządzone było przez lokalną słowiańską dynastię, której pierwszym znanym przedstawicielem był Mojmir I. W 822 roku przyjął on wraz z elitami możnowładczymi chrzest za pośrednictwem państwa wschodniofrankijskiego. W drugiej połowie IX wieku działalność misyjną w państwie wielkomorawskim zaczęli prowadzić dwaj greccy, pochodzący z Salonik misjonarze, Cyryl i Metody. Za zgodą papieża Hadriana na terenie państwa wielkomorawskiego pojawił się stworzony przez nich obrządek słowiański, język staro-cerkiewno-słowiański, alfabet cyrylica, zaczęto także budować murowane kościoły.
   Szczyt ekspansji Wielkich Moraw przypadł na panowanie Świętopełka I w latach 871–894, kiedy to w ich skład wchodziły, poza Morawami, częściowo tereny dzisiejszych Węgier i Słowacji, a także Czechy, Łużyce, Zakarpacie oraz być może Małopolska i Śląsk. Po śmierci Świętopełka jego dwaj synowie zaczęli walkę o tron, a osłabione walkami wewnętrznymi, państwo nie było w stanie obronić się przed najazdem koczowniczych Węgrów. W konsekwencji osłabienia wewnętrznego i węgierskiego najazdu Państwo Wielkomorawskie upadło w latach 902–907.

Stan obecny

   Skansen Modrá to próba rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej osady obronnej z okresu państwa wielkomorawskiego. Na podstawie znalezisk archeologicznych i badań przeprowadzonych nad znaleziskami z rejonu środkowych Moraw odtworzono paręnaście chat, półziemianek, zaplecze gospodarcze, murowany dom możnowładcy oraz kościół św. Jana. Skansen otwarty jest od kwietnia do października w godzinach 10:00-16:00, a w sezonie turystycznym w godzinach 10:00-16:00.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa archeoskanzen.cz.

Strona internetowa wikipedia.org, Państwo wielkomorawskie.