Milčany – zamek

Historia

   Według badań archeologicznych teren zamku zasiedlony był od lat 80-tych XIV wieku, aż do prawie końca następnego stulecia. Przydomku “z Milčan” używał już w 1366 roku niejaki Přibík, a w 1391 roku źródła pisane wspominają o majątku ziemskim.  W 1402 roku z Milčan pisał się już Jindřich Berka z Dubé. W 1437 Berkowie sprzedali Milčany Zikmundovi z Vartenberka, który założył w okolicy nowy dwór w Rybnovie, ale Milčany były najwyraźniej nadal używane, gdyż zapisano je w wianie żony Zikmunda, Anežki ze Šternberka. Były również wymienione w rejestrach majątkowych z 1460 roku. Po raz pierwszy Milčany opisano jako opuszczone w 1543 roku.

Architektura

   Zamek stał na zachodnim krańcu stawu Holańskiego, na skalistym cyplu, oddzielonym od zachodniej strony rowem i chronionym ziemnym wałem. Ukształtowanie terenu nadało założeniu formę zbliżoną do trójkąta. Wjazd prawdopodobnie prowadził od bardziej przystępnej południowo – wschodniej strony. Główny budynek (być może o wieżowym charakterze) został usytuowany w południowym narożniku. Był on wzniesiony z lokalnego piaskowca, częściowo posadowiony na skale i posiadał płaskie drewniane stropy. Bardziej szczegółowe rozpoznanie zamku uniemożliwia zniszczenie jego terenu przez nowożytne wydobycie kamienia.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachował się tylko róg pałacu, którego wschodnia ściana wciąż ma około 7 metrów wysokości, a południowa, krótsza tylko około 3 metry. Odnaleźć w nim można jeden otwór szczelinowy oraz szereg gniazd po belkach stropowych. Ponadto widoczne są ślady dawnych wałów ziemnych i fosy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.
Strona internetowa toulkypocechach.com, Milčany (Vítkovec) – zřícenina.