Kadaň – ratusz

Historia

   Ratusz został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku, po pożarze z 1362  roku, na miejscu wcześniejszego domu kupieckiego. Wieża ratusza została dobudowana  na początku XV wieku. W 1404 roku po raz pierwszy pojawiła się informacja źródłowa o funkcjonowaniu w niej kaplicy. Na początku XVI stulecia dokonano późnogotyckiej przebudowy budynku ratusza i wieży, między innymi założono wówczas sklepienia w przyziemiu budynku. W XVIII stuleciu budynek gruntownie przebudowano w stylu barokowym, kolejne tym razem klasycystyczne zmiany wprowadzono w XIX wieku.

Architektura

   Pierwotny ratusz był trójtraktowym budynkiem wzniesionym na planie prostokąta. Na początku XV wieku w narożniku północno wschodnim wzniesiono masywną czworoboczną wieżę z arkadami w przyziemiu i gotyckim wykuszem na pierwszym piętrze, od strony wschodniej, wychodzącym na rynek miasta. Mieścił on prezbiterium ratuszowej kaplicy, poświadczonej od 1404 roku. Na początku XVI wieku wieżę zwieńczono ozdobnym krenelażem i wysoką, kamienną iglicą, dzięki której wieża osiągnęła 53,7 metra wysokości. Otrzymała ona cztery piętra, które połączone zostały 120 schodami i rozdzielone na zewnętrznych elewacjach gzymsami.
   Przestrzeń w przyziemiu wieży zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym i otwarto wspomnianymi ostrołukowymi arkadami, tworzącymi rodzaj przedsionka ratusza. Na pierwszym piętrze mieściła się przykryta sklepieniem krzyżowo – żebrowym kaplica z wykuszem prezbiterialnym, tam też znajdowało się wejście z pomieszczeń ratusza. Na drugim piętrze początkowo mieściło się więzienie, a następnie magazyn i archiwum dokumentów miejskich. Pomieszczenie to przykryto sklepieniem kolebkowym, połączono także z budynkiem ratusza. Najwyższą kondygnację zwieńczono już płaskim, drewnianym stropem.

Stan obecny

   Obecny budynek ratusza zatracił pierwotne cechy stylowe. Przekształcenia dotknęły zwłaszcza jego elewacji, lecz także układ pomieszczeń został na przestrzeni wieków znacząco zmieniony. Z oryginalnego wystroju zobaczyć można późnogotyckie sklepienia w przyziemiu budynku. Wieża ratuszowa miała więcej szczęścia i dotrwała do dnia dzisiejszego w wyglądzie z początku XVI wieku. Cały kompleks jest dziś siedzibą władz miasta Kadaň, urzędu burmistrza i galerii Josefa Lieslera.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Městské věže: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kadaňská radnice.