Jihlava – kościół św Jakuba

Historia

   Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba (patrona górników) zaczęto budować w Jihlavie zapewne wkrótce po założeniu miasta w latach 1240-1243. W 1257 roku nie ukończona jeszcze całkowicie budowla została uroczyście konsekrowana przez biskupa ołomunieckiego Brunona z Schauenburku, a jej pierwszym proboszczem został poświadczony źródłowo Štěpán. Na początku XIV wieku ukończono budowę północnej wieży, natomiast w latach 80-tych XIV wieku filary trzech naw, które później zasklepiono. Na początku XV wieku dobudowano południową wieżę, której najwyższe, dzwonnicze piętro ukończono w latach 1425-1436. Na przełomie XV i XVI stulecia w zakrystii zbudowano późnogotyckie sklepienie, a wejście do niej zostało wyposażone w nowy portal. W latach 1509 i 1513 powstała kaplica północna, południowa strona chóru została przedzielona sklepieniem na dolną kaplicę i oratorium na pierwszym piętrze.
   W 1523 Jihlave nawiedził jeden z największych pożarów w historii miasta, który zniszczył także kościół św. Jakuba. Prace remontowe prowadzono do 1545 roku. W ich trakcie wieża południowa musiała zostać obniżona o 9 metrów, gdyż z powodu niestabilnego podłoża zaczęła się przechylać. Wkrótce, w 1561 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o dzwonniku mieszkającym na jednej z wież. W 1702 roku po północnej stronie kościoła została zbudowana barokowa kaplica Matki Boskiej Bolesnej, a w 1784 roku zlikwidowano, funkcjonujący przy świątyni od czasów średniowiecza, cmentarz. W latach 1898-1900 kościół poddano regotyzacji w trakcie której między innymi rozebrano barokową emporę. Dodatkowo w latach 1905-1906 usunięto tynk z większości średniowiecznych murów.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako orientowaną względem stron świata trójnawową budowlę z prezbiterium po stronie wschodniej o trójbocznym zamknięciu oraz z dwoma czworobocznymi wieżami przy fasadzie zachodniej. Przy południowej ścianie prezbiterium zbudowana została dwupiętrowa zakrystia, umieszczona pomiędzy dwoma okrągłymi wieżyczkami komunikacyjnymi. Po północnej stronie korpusu umieszczono natomiast czworoboczną późnogotycką kaplicę i kruchtę. Główne wejście do kościoła umieszczono w ostrołukowym portalu o gładkim tympanonie w fasadzie zachodniej. Dodatkowe, prostsze wejścia z półkolistymi archiwoltami usytuowano w zakrystii oraz północnej i południowej nawie. Wewnątrz w całości świątyni zastosowano sklepienia krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Jakuba Většího.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jakuba Staršího (Jihlava).