Dubenec – zamek Kozamberk

Historia

   Wieś Dubenec pojawiła się na kartach źródeł pisanych wcześnie, już w 1229 roku. Kolejne wzmianki odnotowano w drugiej połowie XIV wieku, kiedy to tutejsze dobra zostały rozdzielone na część dolną i górną z kościołem, choć obie były w posiadaniu miejscowych władyków, Vanka i Ctibora Kordulów z Dubenca i ich brata Jana Białego z Lipy. W 1395 roku właścicielem zamku miał być niejaki Věnek Dubenec, natomiast po jego śmierci Přibík z Dubenca, który miał złączyć w jedną osobę okoliczne dobra. W 1426 roku w źródłach wspomniany został Vaněk Kordul z Dubenca. Albo on, albo jego następca zostali sprzymierzeńcami znanego rezuna Jana Koldy z Žampachu i Náchodu, w związku z czym w 1441 roku wojska regionu Hradec Králové pod dowództwem Jetricha z Miletínki zdobyły i zniszczyły zamek. Nie został on już odbudowany, a jego funkcję przejęła nowa, usytuowana bliżej wsi budowla, będąca w drugiej połowie XV wieku w posiadaniu Kordulów ze Sloupna.

Architektura

   Zamek założono na cyplu wzgórza, na planie nieregularnego pięcioboku zbliżonego wyglądem do trójkąta, zwróconego najszerszą stroną ku szyi łączącej cypel z resztą terenu. Obwód zamku o wielkości około 35×50 metrów wyznaczał mur obronny, poprzedzony przekopem od strony umieszczonego na południowym – wschodzie wjazdu. Przekop ten miał około 4 metry głębokości, a przed nim utworzony był ziemny wał, jeszcze dziś wysoki na około 1 metr. Przekop nachodził częściowo także na południowo – zachodnią i północną stronę zamku. Zabudowa mieszkalna usytuowana była na dziedzińcu, przy murze obronnym, w jego północnej i północno – wschodniej części. Być może w narożniku północno – wschodnim ciąg zabudowań przechodził w formę masywniejszej wieży.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych za wyjątkiem niewielkich kamiennych reliktów oraz dość dobrze czytelnego przekopu i poprzedzającego go ziemnego wału. O funkcjonowaniu zabudowań mieszkalnych i muru obwodowego świadczą jedynie nierówności terenu oraz wał z ziemi. Całość znajduje się dziś na mocno zalesionym terenie, dlatego pozostałości po obwarowaniach lepiej widoczne są w okresach poza wegetacją roślin. Wstęp na teren Kozamberka jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1, Praha 1997.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.