Chvojen – kościół św Jakuba

Historia

   Wzgórze na którym wzniesiony został kościół zostało obwarowane prawdopodobnie już w drugiej połowie XI wieku. Murowaną świątynię wzniesiono w pierwszym trzydziestoleciu XIII wieku lub najpóźniej w połowie tamtego stulecia, w centrum wsi zwanej wówczas Velké Chvojno. W XIV wieku został przebudowany, a jego wnętrze pokryto ściennymi polichromiami. Budowla przeszła renowację i gruntowne przekształcenie w 1872 i 1904 roku, kiedy to zbudowano nową wieżę ponad nawą.

Architektura

   Obwarowania wzgórza kościelnego składały się z fosy i ziemnego wału o łącznej szerokości 17 metrów, na którym zapewne wzniesiono jakąś formę drewnianej palisady bądź częstokołu. Na zachód od kościoła rozciągał się obszerny dziedziniec grodu o powierzchni około 3 ha.
   Świątynia pierwotnie składała się z szerokiej i krótkiej nawy, kwadratowego prezbiterium po stronie wschodniej i czworobocznej, masywnej wieży po stronie zachodniej. O jej funkcjach obronnych świadczą grube mury dochodzące do 2,4 metra oraz wąskie otwory szczelinowe. W okresie nowożytnym wieża zachodnia uległa obniżeniu, natomiast nad nawą zbudowano nową, smuklejszą wieżę. Około połowy XIV wieku wnętrza świątyni ozdobiono ściennymi malowidłami. Wśród nich powstał, zachowany do dziś, nietypowy dla środowiska sakralnego fresk przedstawiający ówczesne wyobrażenie układu słonecznego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jakuba (Chvojen).