Annín – kościół św Maurycego

Historia

   Kościół został wzniesiony w latach 1220-1240. Wezwanie imienia św. Maurycego sugeruje, że świątynia ta związana była z bawarskim klasztorem benedyktynów w Niederaltaich, którego działalność została udokumentowana w Sušicach w latach 40-tych XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o kościele pojawiła się w 1369 roku. W XV wieku dokonano przebudowy gotyckiej, wcześniejsze prace potwierdzono także w drugiej połowie XIII i na początku XIV wieku.
   W okresie baroku kościół został ponownie odnowiony, wzniesiono wówczas południową kaplicę, p
ewne modyfikacje miały również miejsce w XIX stuleciu. Pierwotnie kościół funkcjonował przy osadzie, niewielka wieś zanikła jednak w 1946 roku, po wypędzeniu ludności niemieckiej. Po 1989 roku budowla została naprawiona dzięki pomocy byłych mieszkańców i ich potomków. Podczas prac tych odkryto gotyckie freski z około 1310-1320 przedstawiające Sąd Ostateczny i ukrzyżowanie.

Architektura

   Kościół został wzniesiony na wzgórzu, w zakolu rzeki Otava. Składa się z prostokątnej nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, umieszczonej bardzo nietypowo, po wschodniej stronie, czworobocznej wieży i dobudowanej do niej małej apsydy w kształcie podkowy z romańskim oknem na osi. Od strony północnej umieszczono zakrystię. Pierwotnie, romańska nawa była prawie kwadratowa, dopiero w okresie gotyku przedłużono ją w kierunku zachodnim nadając kształt prostokątny. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym, oraz pokryto w XIV stuleciu ściennymi polichromiami. Nawa przykryta była jedynie płaskim drewnianym stropem.

Stan obecny

   Kościół św. Maurycego wraz z kościołem św. Piotra i Pawła w Albrechticach, jest jednym z najstarszych w regionie. Jest otwarty dla zwiedzających, znajduje się w nim nawet mini muzeum ukazujące dawne życie codzienne mieszkańców okolicznych terenów. Od 2011 roku w kościele odbywają się koncerty, spektakle teatralne, wykłady i imprezy okolicznościowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Mořice (Annín).