Udórz – zamek

Historia

   Zamek zaczęto wznosić na przełomie XIV i XV wieku, lecz prawdopodobnie rozpoczętej inwestycji nigdy nie ukończono. Jego fundatorem był zapewne dziedzic Udorza Iwo z Obiechowa herbu Wieniawa, sprawujący wówczas urząd wielkorządcy krakowskiego. Przyczyny przerwania prac nie zostały wyjaśnione.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na szczycie wyniosłej góry i składał się z nieregularnego pięcioboku, bez śladów murowanych budowli wewnątrz obwodu murów. Od strony wschodniej przylegał do niego system ziemnych wałów. Na podzamczu odkryto pozostałości pieca do wypalania wapna.

Stan obecny

   Do dziś zachowały się fragmenty dwóch murowanych ścian na wzgórzu oraz dużo starszych wałów ziemnych, zarośniętym bukowym lasem. Przypuszcza się, iż wały zbudowała ludność kultury łużyckiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kołodziejski S., Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Warszawa 1994.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.