Strachocin – kościół św Faustyny

Historia

   Kościół w Strachocinie (Strachto w 1180 roku, Zartzig w 1487) został wzniesiony przez zakon joannitów pod koniec XIII wieku. W 1373 roku odnotowany został jego pleban o imieniu Albert. Najprawdopodobniej kościół został poważnie zniszczony w czasie wojny 30-letniej w pierwszej połowie XVII wieku. Odbudowano go na początku XVIII wieku i powiększono o drewnianą dzwonnicę, a w XIX stuleciu poddano gruntownej renowacji i przebudowie. Wówczas przekształcono okna oraz utworzono portal południowy. W czasie wojny kościół uległ poważnym zniszczeniom. Zabytek został zdewastowany, a jego wyposażenie rozgrabione, pozostały jedynie ściany obwodowe i szczyty. Odbudowano go z ruin w latach 1992-2003.

Architektura

   Mury obwodowe kościoła wybudowano z kamienia polnego, przy czym do wysokości 4 metrów od przyziemia posłużono się kostką granitową. Otrzymał on formę budowli salowej na planie prostokąta o wymiarach 11 x 20 metrów. Tą prostą bryłę przykryto dwuspadowym dachem, pierwotnie być może krytym strzechą lub gontem, osadzonym na pozbawionych zdobień trójkątnych szczytach. Główne wejście umieszczono w uskokowym, ostrołucznym portalu zachodnim, obok którego utworzono elementy dekoracyjne: joannicki krzyż w obrysie koła, a po lewej stronie szachownicę wyrytą na granitowej kwadrze, najprawdopodobniej znak budowniczych.

Stan obecny

   Kościół zachował pierwotne mury obwodowe i oryginalny układ nie powiększony o żadne aneksy. Niestety przekształcone zostały wszystkie okna, przebito też w XIX wieku portal południowy. Pierwotny przetrwał w ścianie zachodniej, a obok niego znaki krzyża joannickiego i słabo czytelnej szachownicy, a także fragment ławy okiennej i ościeża oryginalnego okna. Wewnątrz zachowały się na murze zachodnim trzy malowane późnośredniowieczne zacheusze (znaki dedykacyjne, umieszczane na ścianach świątyni w miejscu ich namaszczenia, dokonanego przez biskupa).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, red. M.Majewski, tom II, Stargard 2010.

Strona internetowa zp.pl, Strachocin – ślady joannitów.