Recz – kościół Chrystusa Króla

Historia

   Kościół miejski w Reczu po raz pierwszy wzmiankowano w źródłach pisanych w 1296 roku, kiedy to margrabiowie Otto, Konrad i Henryk przekazali prawo patronatu nad świątynią miejscowym cysterkom. Obecną budowlę (pierwotnie pod wezwaniem św. Katarzyny) wzniesiono jednak w latach 1352-1355, zapewne na miejscu wcześniejszej budowli zniszczonej w wielkim pożarze miasta w 1340 roku. W XV wieku dobudowana została wieża kościelna oraz sklepienie nawy głównej. W 1859 roku kościół został gruntownie odrestaurowany, przy czym niestety zmieniono w dużej części detale architektoniczne: zostały wymienione ościeża okien, laskowanie, fryzy, gzymsy i szczyty. W 1945 roku budowla przestała być świątynią luterańską, a zaczęła służyć ludności katolickiej.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla orientowana względem stron świata, halowa o trzech nawach, z masywną, czterokondygnacyjną wieżą po stronie zachodniej, zdobioną smukłymi blendami. Prezbiterium po stronie wschodniej zamknięte zostało trójbocznie i ujęte od południa XV-wieczną, wysoką kaplicą na planie czworoboku. Bryłę nakryły dachy dwuspadowe, w korpusie oparte o zdobione blendami szczyty i wieżę.
   Wnętrza udekorowane zostały sklepieniami gwiaździstymi w nawie głównej i prezbiterium oraz krzyżowymi w nawach bocznych. Poprzecznie prostokątnym przęsłom nawy głównej odpowiadały kwadratowe przęsła w nawach bocznych, oparte na masywnych ośmiobocznych filarach oraz półfilarach przy łuku tęczowym i ścianie zachodniej.
   Ściany rozczłonkowano lizenami (półfilarami) przechodzącymi u góry w łuki, na które nałożono służki w postaci wiązek wałków. Ściany pod oknami pozostały jedną płaszczyzną, w odróżnieniu od podobnych kościołów w Dobiegniewie czy Choszcznie, gdzie umieszczono na dole nisze i wyższą kondygnację. Kolejną różnicę zastosowano w wielobocznej części chóru, gdzie okna osiągnęły maksymalną szerokość, ograniczoną jedynie lizenami i łukami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.

Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.