Kraków – kościół św Idziego

Historia

Kościół św Idziego został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku. W świetle badań archeologicznych nie znajduje potwierdzenia tradycja, iż został on wybudowany w końcu XI wieku przez księcia Władysława Hermana jako dziękczynienie po urodzeniu się jego syna Bolesława Krzywoustego. Kościół początkowo znajdował się pod patronatem benedyktynów, potem dominikanów, którzy w XVII wieku dokonali jego częściowej przebudowy. Podwyższono mury, a nawę kościoła przedłużono o dodatkowe przęsło i przesklepiono. Z czasem budowla obrosła szeregiem XVII i XVIII-wiecznych przybudówek, z których dużą część rozebrano w XIX wieku.

Architektura

Kościół jest budowlą ceglaną o bardzo prostej, jednonawowej formie. Wzmocnione szkarpami prezbiterium jest węższe od nawy, jednoprzęsłowe i zamknięte trójboczną absydą. Przekryte jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym z dekoracyjnym zwornikiem. Wewnątrz znajduje się późnogotycki krucyfiks, a na sklepieniu herby Tęczyńskich z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Idziego w Krakowie.