Chrostowa – zamek Kamyk

Historia

   Chrostowa pojawia się w źródłach pisanych dopiero w 1404 roku, jako jedna ze wsi należących do rozległego klucza majątków rodu Półkoziców. Budowę zamku, nazywanego Grodzisko lub Kamyk, datuje się na drugą połowę XIII wieku. Sama budowla w źródłach pojawia się w 1539 roku, kiedy to kres jej funkcjonowania prawdopodobnie dobiegał już końca. Użyte wówczas określenie „alias Grodzisko” może wskazywać, że budowla chyliła się już ku upadkowi i być może była opuszczona. Właścicielem zamku został wówczas Krzysztof Niewiarowski herbu Półkozic, późniejszy burgrabia krakowski, który zakupił zamek od Jadwigi, żony Sebastiana Wielogłowskiego za 950 florenów.

Architektura

   Zamek wzniesiono na spłaszczonym cyplu górskiego grzbietu o owalnym kształcie i wymiarach 20×28 metrów, leżącego na lewym brzegu rzeki Stradomki. Cypel wzgórza odcięto od zaplecza poprzecznym rowem, przechodzącym w dookolną fosę. Na krawędziach spłaszczonego wzniesienia przebiegał ziemny wał, a dodatkowy nasyp otaczał zbocza wzgórza. Pośrodku obwarowań umieszczono murowany budynek, być może o formie wieżowej.
   W drugiej fazie rozbudowy przypadającej na XIV wiek, w zachodniej części cypla wzniesiono nową budowlę w typie wieży obronno – mieszkalnej na planie kwadratu o boku 7,5 metra. Relikty murów zachowały grubość do 1,9 metra. W drugiej fazie wzmocniono również nasyp wału rdzeniem kamiennym. Pozostałą część majdanu zajmowały prawdopodobnie drewniane budynki pomocnicze.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie ziemne umocnienia, a pod ziemią zalegają relikty murów. Wstęp na teren zalesionego zamkowego wzgórza jest wolny.

pokaż miejsce na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kołodziejski S., Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Warszawa 1994.
Lasek P., Obronne siedziby rycerskie i możnowładcze w czasach Kazimierza Wielkiego [w:] Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego, red. A.Bocheńska, P. Mrozowski, Warszawa 2019.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Moskal K., Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.