Bolków – zamek

Historia

   Zamek wzniesiony został z inicjatywy Bolesława II Łysego (Rogatki) w ostatniej ćwierci XIII wieku. Dalszą rozbudowę prowadził jego syn Bolko I Surowy, książę świdnicko – jaworski,  w związku z prowadzoną polityką utrzymania niezawisłości księstwa i ochrony przejść przez Sudety. Zamek pełnił także rolę skarbca książęcego. Wzniesiono wówczas obwód murów obronnych, wieżę i pierwsze budynki mieszkalne. W pierwszej połowie XIV wieku rozbudowa prowadzona była w okresie panowania książąt Bernarda oraz Bolka II. Doprowadziła ona do połączenia wcześniejszej zabudowy na dziedzińcu w jeden budynek mieszkalno-gospodarczy zwany dziś Domem Gotyckim. Rozbudowo także umocnienia bram oraz mury zewnętrzne zamku, dzięki czemu staje się on jedną z najsilniejszych warowni na terenie Śląska.
   W 1392 roku po bezpotomnej śmierci Bolka II, zamek przeszedł na własność królów czeskich. Nie został zdobyty w czasie wojen husyckich, choć miasto zostało splądrowane i spalone. W 1463 roku czeski król Jerzy z Podiebradów, osadził w Bolkowie rycerza Hansa von Tschirnhaus, który przekształcił zamek w rozbójnicze gniazdo terroryzujące okoliczne ziemie. Doprowadziło to do odwetowej zbrojnej wyprawy mieszczan wrocławskich i świdnickich w 1468 roku.
   Na początku XVI wieku zamek za sprawą króla Ferdynanda I został przekazany biskupstwu wrocławskiemu, co doprowadziło do jego gruntownej przebudowy w stylu renesansowym, a także rozbudowania systemu fortyfikacji i przystosowania ich do obrony artyleryjskiej. Pracami tymi kierował znany na Śląsku włoski architekt Jakub Parr. W XVII wieku podczas wojny trzydziestoletniej zamek został zdobyty przez Szwedów, w wyniku czego odniósł częściowe zniszczenia. Po wycofaniu się szwedzkiego garnizonu i zakończeniu wojny utracił znaczenie militarne. Dlatego w 1703 roku sprzedany został cystersom z Krzeszowa, a po ich sekularyzacji stał się własnością państwa pruskiego. Od początku XIX wieku władze zezwoliły na rozbiórkę części murów, szczęśliwie przerwaną w XX wieku.

Architektura

   Wygląd zamku podyktowany był formą wierzchołka wydłużonego, wysokiego wzgórza na którym został wzniesiony, opływanego od północy i zachodu przez wody Nysy Szalonej, a od wschodu opadającego stokami ku miastu. Jego centralną część zajmował dziedziniec o długości około 80 metrów, szerokości 22-29 metrów i powierzchni około 2350 m2. Otoczono go murem obwodowym o grubości około 2 metrów, zwieńczonym gankiem poprowadzonym w koronie i przedpiersiem. Od poziomu dziedzińca do poziomu ganku wysokość muru wyniosła 6 metrów, od zewnątrz osiągała aż 15 metrów wysokości.
   W południowo – zachodniej części dziedzińca umieszczono wolnostojącą wieżę ostatecznej obrony zwaną głodową, o wysokości 25 metrów i 12-15 me­trach śred­ni­cy. Wyposażono ją w nieczęsto spotykaną na Śląsku ostrogę, skierowaną w stronę największego zagrożenia. Ostrze (ostroga) miała powodować ześlizgiwanie się pocisków po płaszczyznach wieży. Wnę­trze wieży posiadało czte­ry kon­dy­gna­cje: skle­pio­ne przyziemie,  pierw­sze pię­tro pierwot­nie przy­kry­te stro­pem, dru­gie piętro ze skle­pie­niem krzy­żo­wo­-że­bro­wym i od­kry­ty szczyt na którym znajdowała się obronna galeria zabezpieczona przedpiersiem z szeregiem strzelnic. Pierwotne wejście do wieży znajdowało się na poziomie pierwszego piętra, na wysokości 9 metrów. W przyziemiu znajdował się loch głodowy, do którego można było się dostać jedynie z góry z wysokości 10 metrów. Przemieszczanie pomiędzy kondygnacjami umożliwiały schody, umieszczone wewnątrz grubego na 4,5 metra muru i oświetlone rzadko rozmieszczonymi szczelinowymi otworami.
   Obok wieży znajdował się pierwotny przelot bramny, natomiast domy mieszkalne i zabudowę gospodarczą usytuowano wzdłuż południowo – wschodnich i północno – wschodnich murów obwodowych. Naj­star­szy budynek umieszczony był przy kur­ty­nie pół­noc­no­-w­schod­niej i li­czył trzy kon­dy­gna­cje. Jego par­ter i pię­tro o wy­mia­rach wnę­trza 20×6 me­trów nie po­sia­da­ły po­dzia­łów mu­ro­wa­nych, a nad par­te­rem roz­pię­ty był drew­nia­ny strop, drew­nia­ne by­ły też ścia­ny dzia­ło­we. Wejście do budynku prowadziło bez­po­śred­nio z dzie­dziń­ca: na par­terze znajdowało się jed­no cen­tral­ne wej­ście, na pię­trze dwa wej­ścia bocz­ne, zapewne po­łą­czo­ne drew­nia­nym gan­kiem. Piętro pełniło prawdopodobnie funkcję reprezentacyjną oraz mieszkalną, na co wskazują ślady po szafce ściennej i wejściu do wykusza latrynowego, natomiast przyziemie wzorem innych tego typu budowli służyło celom gospodarczym.

   Kolejne budynki umieszczone były wzdłuż kurtyny południowej. Najstarszy, być może pierwotnie o charakterze wieżowym, znajdował się po południowo – zachodniej stronie, tuż obok wieży głównej. Kolejne były dobudowywane w ciągu XIV wieku do jego północno – wschodniej ściany, tworząc ostatecznie zwar­ty ciąg za­bu­do­wy o trzech budynkach, bie­gną­cych wzdłuż południowych mu­rów obron­nych. Część najbliższa wieży miała trzy kondygnacje z których dwie niższe oświetlane były jedynie małymi oknami, a trzecia, górna (przebudowana w XIV wieku) być może mieściła przykrytą żebrowym sklepieniem kaplicę. W wyniku przebudowy część bliższa wieży była trójkondygnacyjna, natomiast część wschodnia dwukondygnacyjna, a całość jednotraktowa. Komunikacja pionowa pomiędzy piętrami mogła się odbywać za pomocą schodów lub zewnętrznych, drewnianych ganków o czym świadczą portale na wysokości pierwszego piętra od strony dziedzińca.
   W XIV wieku miała miejsce budowa i umocnienie wjazdu w postaci wysuniętego na wschód przedbramia w którym droga zakręcała do portalu przebitego w murze głównego obwodu. Po XVI wiecznych rozbudowach zamek otaczały już trzy dziedzińce z zabudową i bastejami. Od strony doliny rzeki Nysy utworzono podłużny dziedziniec którego kurtyna muru biegła od zachodniego narożnika tzw. Domu Niewiast w stronę narożnej bastei, gdzie zakręcała o 90 stopni w stronę gotyckiego przedbramia. Narożna basteja i jej wybrzuszenie pochodzą z okresu późniejszej, choć jeszcze XVI-wiecznej przebudowy. Przedpiersia murów początkowo zwieńczone były krenelażem, zastąpionym później szeregiem strzelnic i krytym gankiem. Do wyrównania terenu użyto gruzu z rozebranego wówczas przedbramia. W drugiej połowie XVI wieku utworzono dziedziniec południowo-zachodni, którego mur zaczynał się przy baszcie miejskiej i łukiem biegł w kierunku nowego przedbramia po stronie zachodniej. Jego szyja otrzymała 12 metrów długości i została zamknięta dwoma skromnymi portalami. Zaraz za nią wzniesiono niewielki budynek straży. W długości muru dziedzińca południowego usytuowano także dwie baszty wykuszowe, otwarte od strony wewnętrznej. Baszta miejska która pierwotnie była półcylindryczna i otwarta od wewnątrz, została wówczas zamknięta drugim półokręgiem od wschodu i włączona w obręb fortyfikacji zamku. Kolejny dziedziniec po stronie południowej oddzielony został poprzecznym murem z furtą od dziedzińca południowo – zachodniego. W jego obwarowaniach najważniejszą rolę pełniła wielka basteja mieszcząca nową bramę prowadzącą do miasta. Kolejną bastęję (powstałą z dawnej baszty miejskiej) umieszczono w wysuniętym narożniku północnym, ponadto w południowo – wschodniej kurtynie muru umieszczono dwie baszty wykuszowe: jedną trójboczną i jedną półokrągłą.
   Pozostałościami modernizacji z XVI wieku są także attyki w „jaskółczy ogon”. Po północnej stronie powstał wspomniany już budynek mieszkalny zwany Domem Niewiast, połączony krużgankiem z istniejącymi wcześniej zabudowaniami. Zamek sprzężony był z fortyfikacjami miejskimi w narożnikach północnym i południowym.

Stan obecny

   Zamek zachował się w formie okazałej trwałej ruiny z wyróżniającą się wieżą głodową i renesansowym budynkiem mieszkalnym (tzw. Dom Niewiast). Dobrze zachował się także układ murów obronnych i ciąg gotyckich budynków mieszkalnych, niestety już bez podziałów wewnętrznych. Na zamku mieści się muzeum z m.in. wystawą „Budownictwo Obronne Księstwa Świdnicko-Jaworskiego” prezentującą makiety kilku twierdz. Godziny otwarcia w sezonie od 1 maja do 30 września poniedziałek: 9:00 – 15:30; wtorek–piątek: 9:00 – 16:30; sobota-niedziela: 9:00 – 17:30. Poza sezonem od 1 października do 30 kwietnia poniedziałek 9:00 – 15:30, wtorek–piątek: 9:00 – 15:30; sobota-niedziela: 9:00 – 15:30.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Czerner O., Rozpędowski J., Bolków i Świny, Wrocław 1960.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Strona internetowa zamek-bolkow.info.pl, Historia zamku.