Bobowa – kościół św. Zofii

Historia

   Kościół św. Zofii w Bobowej  zbudowany został w trzeciej ćwierci XV wieku, według kronikarza Jana Długosza na miejscu starszej, drewnianej świątyni. Po raz pierwszy odnotowany został w źródłach pisanych w 1475 roku. W okresie reformacji budynek zajęty został przez arian, ale w ręce katolików powrócił w 1646 roku. W okresie nowożytnym kilka razy uszkodzony został na skutek pożarów. Do gruntownego remontu przystąpiono na początku XIX stulecia, prace renowacyjne prowadzono też w XX i XXI wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako budowlę jednonawową na planie prostokąta, z węższym i nieco niższym, zamkniętym na wschodzie trójbocznie prezbiterium. Od strony zewnętrznej ściany podparto w narożach uskokowymi przyporami, jedną umieszczono też niesymetrycznie przy zachodniej ścianie nawy. Elewacje kościoła przepruły ostrołukowe, obustronnie rozglifione okna oraz portal wejściowy w fasadzie zachodniej o ostrołucznym przejściu i schodkowym obramieniu, zdobionym powyżej cokołu przenikającym się w narożnikach laskowaniem. Drugi, mniej ozdobny portal wejściowy umieszczony został w południowej ścianie nawy. Uzyskał on formę dwuramienną (siodłową) ze sfazowanym ościeżem. Wnętrze prezbiterium w średniowieczu prawdopodobnie było podsklepione, z pewnością też pokrywały go w XV wieku ścienne malowidła. Nawę z prezbiterium połączono ostrołuczną arkadą tęczy, zaś prezbiterium z zakrystią ostorłucznym, fazowanym portalem.

Stan obecny

   Kościół jest dziś dobrze zachowaną, niewielką, późnogotycką budowlą, której malowniczości dodaje założony gontowy dach. Zachowały się trzy pierwotne portale, średniowieczne otwory okienne, a w jedną z przypór wmurowana została późnogotycka, zdobiona maswerkowymi motywami kropielnica z czwartej ćwierci XV wieku (pierwotnie służąca jako chrzcielnica). Wewnątrz widoczne są fragmenty polichromii z XV wieku oraz pochodzący z tego samego okresu obraz św. Zofii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.