Aizkraukle – zamek zakonny Ascheraden

Historia

   Zamek Ascheraden był jedną z najstarszych warowni Inflant, wzniesioną jeszcze przez Zakon Kawalerów Mieczowych, przed połączeniem z zakonem krzyżackim. Był też jedynym z tej grupy położonym na południe od Rygi, w kierunku pogańskiej jeszcze Litwy. Powstał prawdopodobnie na miejscu zdobytego wcześniej pogańskiego grodu. Stanowił siedzibę zakonnej komturii, przy czym pierwszym odnotowanym w źródłach komturem był zarządzający zamkiem około 1209 roku  rycerz zakonny Hartmut. Wówczas była to jeszcze budowla drewniana, zastąpiona murowaną po translokacji w pobliże rzeki Dźwiny w drugiej połowie XIV wieku.
   Po klęsce Zakonu Kawalerów Mieczowych z Bałtami, poniesionej w bitwie pod Szawlami w 1236 roku, komturia Ascheraden przez pewien czas pozostawała nieobsadzona. Pierwszym krzyżackim komturem był w latach 50-tych XIII wieku rycerz zakonny Heidenreich. Pod rządami krzyżackimi zamek parokrotnie rozbudowywano, lecz już w drugiej połowie XV wieku miejscowy konwent nie spełniał wymaganej regułą minimalnej liczby 12 członków, a przyzamkowa osada nigdy nie rozwinęła się w średniowieczu do rozmiarów miasta. Po raz ostatni znaczenie zamku częściowo przywrócono, gdy w 1519 roku zamieszkał w nim na kilkadziesiąt lat komtur domowy.
   W 1561 roku, na skutek sekularyzacji zakonu i złożenia hołdu lennego przez ostatniego wielkiego mistrza Gottharda Kettlera królowi polskiemu Zygmuntowi II Augustowi, zamek dostał się pod panowanie polsko – litewskie. W 1577 roku został częściowo zniszczony przez wojska moskiewskie w trakcie wojny inflanckiej, lecz po jej zakończeniu odbudowano go. Całkowity upadek i zniszczenie zamku nastąpiło około połowy XVII wieku. W 1680 roku opisywany już był jako ruina.

Architektura

   Zamek z drugiej połowy XIV wieku założony został na wysokim północnym brzegu rzeki Dźwiny, po wschodniej stronie wpadającego do niej strumienia Karikste. Składał się z trzech, a być może i czterech skrzydeł, założonych na planie czworoboku wokół wewnętrznego dziedzińca, w których znajdowały się wymagane przez regułę zakonną pomieszczenia: refektarz, dormitorium, kaplica, możliwe iż także infirmeria. Przed elewację południowo – wschodnią wysunięta była czworoboczna wieża, zapewne flankująca bramę i drogę dojazdową. Prawdopodbnie w XV wieku w narożnikach północnym i wschodnim, a więc skierowanych w stronę lądu, zbudowane zostały cylindryczne wieże, zapewne przystosowane do użycia broni palnej. Główną część zamku od południowego – wschodu ochraniały aż dwa przedzamcza, większe wewnętrzne i mniejsze zewnętrzne, rozdzielone od siebie przekopem.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych przetrwały jedynie fragmenty północnej, narożnej wieży cylindrycznej zamku górnego, wraz z fragmentem muru przyległego skrzydła. Niestety duża część zabudowań wraz z fundamentami osunęła się do rzeki, przez co poznanie zachodniej części zamku górnego nie będzie już możliwe. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory. Inflanty, Warszawa 2010.
Herrmann C., Burgen in Livland, Petersberg 2023.
Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.